Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 25/02/2024 | 12:30 h

Confirmació de residència per a estrangers comunitaris i assimilats així com per a estrangers amb residència permanent (No ENCSARP)

El padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi. Les seves dades constitueixen una  prova de la residència al municipi i del domicili habitual. 

Hauran de confirmar la inscripció al padró d'habitants les persones estrangeres que siguin nacionals d'un país membre de la Unió Europea, estats membres de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i aquells que, sense pertànyer a aquests països disposen de targeta de residència de règim comunitari (familiars de comunitaris), així com els ciutadans amb permís de residència permanent.

En cas de no formalitzar la renovació padronal, la inscripció al padró municipal d’habitants serà objecte de baixa per inscripció indeguda.


Qui ho pot sol·licitar?

Totes les persones majors d'edat estrangeres comunitàries que no consten en el Registre Central d’Estrangers i l'última inscripció padronal té més de dos anys o tenen la targeta de residència caducada o el certificat d’inscripció al Registre Central d’Estrangers emès fa més de 5 anys o consten al Registre Central d’Estrangers i l'última inscripció padronal té més de 5 anys.

En el cas dels menors d'edat, hauran de fer la confirmació padronal a través dels pares que en tinguin la guàrdia o custòdia, o els representants legals.

Quan es pot sol·licitar?

Durant el mes anterior a la baixa padronal per inscripció indeguda en aquest municipi.

Termini de tramitació

Es resol al moment, a excepció dels casos en què no s’aporti la documentació requerida i calgui realitzar altres comprovacions per part del departament.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït

On es pot fer el tràmit?

Presencialment

La persona interessada haurà de presentar-se al Departament d'Atenció Ciutadana per confirmar personalment el seu empadronament, abans de complir-se els dos anys des de la data del darrer empadronament.

Horari

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres, de 16.30 h a 19 h

Tel.: 93 770 03 25 


Requisits i Documentació requerida

Majors d’edat

Original i fotocòpia de la targeta de residència en vigor o passaport en vigor. Si la documentació ha caducat, haurà d’aportar la sol·licitud de renovació del document.


Si no pot comparèixer personalment i vol atorgar la seva representació a una altra persona, haurà d’aportar:

  • Document notarial on s’atorgui la representació expressa per a aquest tràmit
  • Original i fotocòpia del seu passaport en vigor o permís de residència en vigor 
  • Original i fotocòpia del document d’identitat de qui el representi

 

Menors d’edat

La confirmació padronal la faran el seu pare/mare o tutors legals, els quals hauran d’aportar la següent documentació:

  • Original i fotocòpia del passaport o permís de residència en vigor del/la menor
  • Original i fotocòpia del passaport o permís de residència del representant legal del/la menor
  • Original i fotocòpia del document que acrediti la representació del/la menor (llibre de família amb la inscripció del/la menor, passaport familiar, certificat de naixement o targeta de residència del/la menor si al dors figura com a reagrupant la persona que el representa) i sentència o resolució judicial atorgant la guàrdia i custòdia

Unitat tramitadora

Oficina d'Atenció Ciutadana

Vigència

Aquesta confirmació té una validesa de cinc anys, excepte per a les persones que no consten al Registre Central d’Estrangers, que serà de dos anys.

Normativa aplicable

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local

Llei 4/1996, de 10 de gener, per la que es modifica la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb el padró municipal (BOE núm. 11, de 12 de gener de 1996)

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya 

Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol (BOE núm. 14, de 16 de gener de 1997)

Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, del President de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal (BOE núm. 71, de 24 de març del 2015)

La llei orgànica 4/2000, de 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social

El reial decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la llei Orgànica 4/2000, de 11 de gener sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

La resolució de 26 de maig de 2005, de la subsecretaria, per la qual es disposa la publicació de la resolució de 28 d’abril de 2005, del INE i la direcció general de Cooperació Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre el procediment per acordar la caducitat de les inscripcions padronals dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent que no siguin renovades cada dos anys

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (reglament general de protecció de dades)

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

 

   • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T