Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 14/07/2024 | 07:37 h

Arxiu Històric Municipal > SERVEIS - ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL - RECURSOS NORM

Recursos normatius

 

Legislació catalana

 

General

 • Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. Feu clic aquí.
 • Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Feu clic aquí.
 • Decret 190/2009, de 9 de desembre, dels requisits dels arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya, del procediment d’integració i del Registre d’Arxius de Catalunya. Feu clic aquí.
 • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. Feu clic aquí.
 • Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Feu clic aquí.
 • Decret 76/1996, de 5 de març, pel qual es regula el sistema general de gestió de la documentació administrativa i l’organització dels arxius de la Generalitat de Catalunya. Feu clic aquí.
 • Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. Feu clic aquí.

 

Accés i protecció de dades

 • Llei 19/2014, de 29 de setembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Feu clic aquí.
 • Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Feu clic aquí.
 • Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents. Feu clic aquí.
 • Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent de salut i l’autonomia del pacient. Feu clic aquí.

 

Tria i eliminació

 • Acord 1/2010 de la Comissió Nacional, d’Accés, Avaluació i Tria Documental sobre les condicions de substitució de documents en suports físics per còpies electròniques de documents amb validesa d’originals. Feu clic aquí.
 • Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents. (Art. 11.2). Feu clic aquí.
 • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents (Art. 9). Feu clic aquí.
 • Ordre de 8 de gener de 1994, per la qual s’aproven les normes per a l’aplicació de les Taules d’Avaluació Documental. (Art. 1). Feu clic aquí.
 • Ordre de 15 d’octubre de 1992, per la qual s’aproven els criteris generals d’avaluació i tria de documentació i el model de proposta. Feu clic aquí.

 

Administració electrònica

 • Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Feu clic aquí.
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern. Feu clic aquí.

 

Legislació espanyola

 

General

 • Código de Archivos y Patrimonio Documental. Selección y ordenación : Dª Blanca Desantes Fernández. Subdirección General de los Archivos Estatales. Edición actualizada a 6 de novembre de 2019. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Feu clic aquí.
 • Reial decret 1708/2011, de 18 de novembre, pel qual s’estableix el Sistema Espanyol d’Arxius i es regula el Sistema d’Arxius de l’Administració General de l’Estat i dels seus Organismes Públics i el seu règim d’accés. Feu clic aquí.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Feu clic aquí.
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Feu clic aquí.
 • Reial decret 111/1986, de 10 de gener, de desenvolupament parcial de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol. Feu clic aquí.
 • Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol. Feu clic aquí.
 • Constitució espanyola, de 27 de desembre de 1978. Feu clic aquí.

 

Accés i protecció de dades

 • Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la qual es modifica el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril. Feu clic aquí.
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de novembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals. Feu clic aquí.
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter general. Feu clic aquí.
 • Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria. Feu clic aquí.

 

Administració electrònica

 • Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic. Feu clic aquí.
 • Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica. Feu clic aquí.
 • Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/20017, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Feu clic aquí.
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Feu clic aquí.
 • Llei 56/2007, de mesures d’impuls de la societat de la informació. Feu clic aquí.
 • Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l’accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, els productes i els serveis relacionats amb la societat de la informació i els mitjans de comunicació social. Feu clic aquí.
 • Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. Feu clic aquí.

 

 

 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

SERVEIS > Arxiu Històric Municipal > Recursos normatius