Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DILLUNS, 15/07/2024 | 00:30 h

Pressupostos Participatius > ABRERA PARTICIPA: PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

  • Presentació de propostes de projectes per als pressupostos participatius d'Abrera

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES DE PROJECTES PER ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS D’ABRERA

Què són els pressupostos participatius?
És un procés participatiu mitjançant el qual els veïns i les veïnes d’Abrera proposarem, debatrem i decidirem el destí de 150.000,00 € de la partida d’inversions (obres, mobiliari urbà, enllumenat públic, senyalització viària, clavegueram, vehicles, web, aplicacions informàtiques, equipaments d’edificis, etc.) dels pressupostos municipals 2018.

 

Els ciutadans i ciutadanes proposarem projectes, aquells que reuneixin els requisits establerts passaran a la fase de votació i entre tots triarem i decidirem els que es duran a terme.

Qui pot presentar propostes?
Tots els ciutadans d’Abrera hi podrem presentar projectes!!!

Si ets veí o veïna d’Abrera i tens més de 16 anys, si pertanys a una associació del poble o si tens un comerç o empresa a Abrera, pots presentar la teva proposta.

 

Quantes propostes puc presentar i quin import poden tenir?
Es podrà presentar una proposta per participant (persona física/associació/empresa). El cost màxim del projecte proposat serà de 40.000,00 €, més IVA.

Com? On? Quan he de presentar la meva proposta?
Presenta el “formulari de presentació de propostes”, del dia 20 de setembre al 10 d’octubre, presencialment, a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament (plaça de la Constitució, 1, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i també dimarts i dimecres de 16.30 a 19.00 hores), o per via telemàtica, en aquesta pàgina web, en el següent enllaç (feu clic aquí).

 

On em puc informar?
Si tens cap dubte, pots formular les consultes a l’adreça de correu electrònic abreraparticipa@ajuntamentabrera.cat o trucant per telèfon al 93 770 03 25 extensió 1114 (àmbit de Participació Ciutadana).
  

Quines propostes puc fer?
Pots presentar qualsevol proposta en matèria d’inversions.

I què és una inversió?
És tot allò que l’Ajuntament pot comprar o construir i que és perdurable en el temps:
- Adquisició de mobiliari urbà (bancs, papereres, gronxadors, arbres, senyals de trànsit, lluminàries...)
- Adquisició de mobiliari o altres per equipar edificis o serveis municipals (taules, cadires, material informàtic, vehicles, webs, wifi lliure...)
- Obres (instal·lar un parc, una font, arreglar una vorera, repavimentar, fer un carril bici, millorar la il·luminació, un pipicà, zones verdes, clavegueram...)

 

Característiques bàsiques de les propostes
Les propostes hauran de reunir les condicions següents:
-És un requisit indispensable que els projectes constitueixin inversions de qualsevol àmbit de competència municipal. Una inversió és un bé inventariable que és permanent en el temps. Té un principi i un final. Pot ser la millora d’un espai públic o els equipaments municipals per a la seva modernització, adaptació, reparació, conservació o manteniment. Pot consistir en la compra de béns no consumibles (tenen una previsió de vida útil superior a un any): vehicles, eines, equips informàtics, material esportiu, entre d’altres; la realització d’una obra, la creació d’una web, aplicació, wifi públic…
-Les propostes han de tenir un import màxim de 40.000,00 euros, més IVA.

-Han de ser executables durant l'any 2018 i no poden comprometre exercicis posteriors.
-Han de ser iniciatives concretes, valorables econòmicament.
-Han de ser d’interès general (no poden respondre a interessos personals o particulars d’un col·lectiu o entitat concrets).
-Cal que facin referència a àmbits i temes de competència municipal.
-Han de ser realitzables tècnicament i el màxim de viables econòmicament, i han de respectar el marc jurídic i legal existent.
-No poden implicar solapament o duplicació amb altres actuacions municipals en marxa, o en projecte.
-No poden provocar exclusió social, ni ser contràries als drets humans, o lesionar drets de tercers; han de ser equitatives des d’un punt de vista de gènere, inclusives, obertes i dirigides al conjunt de la població, amb visió de ciutat i sostenibles amb el medi ambient.
-Les propostes presentades hauran d’adequar-se a les lleis i normatives vigents del municipi.

  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

Abrera [participa] > Pressupostos Participatius > Pressupostos participatius 2018