Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DILLUNS, 15/07/2024 | 01:31 h

Sol·licitud rectificació consums excessius subminstrament aigua (segons art. 68.5 Reglament)

En aquest apartat trobaràs tota la informació que et permetrà sol·licitar una rectificació de consum excessiu del subministrament d'aigua tal i com queda recollit a l'article 68.5 del Reglament. 

Pots fer la tramitació directament a la seu electrònica si disposes de certificat electrònic corresponent mitjançant el següent enllaç:

 

 --> Tramitar de forma ràpida a la seu electrònica

 

Reglament servei municipal d’abastament d’aigua potable Art. 68.5.f.:

En el supòsit que l’excés de consum sigui com a conseqüència d’una avaria interna, aliena al funcionament del comptador, s’admetrà la rectificació de tres rebuts consecutius, com a màxim, per la mitjana habitual de consum. 

El termini màxim per sol·licitar la rectificació serà de nou mesos, a comptar des de la data en què s’hagi produït l’averia.

Només es podrà sol·licitar la rectificació de rebuts per averies, una vegada en un període de 5 anys.


Qui ho pot sol·licitar?

La persona titular de l’immoble, tant propietària com llogatera, o persones per ells autoritzades.

Amb l'aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions públiques per fer qualsevol tràmit de procediment administratiu les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria per tots els tràmits i actuacions que facin amb les Administracions Públiques en exercici de la seva activitat, així com aquells que representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se amb l'administració electrònicament.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any.

Termini de tramitació

Un termini màxim de tres mesos, comptats des de la data de presentació de la sol·licitud.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït.

On es pot fer el tràmit?

Presencialment

A la Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

Tel.: 93 770 03 25 

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres de 16.30 h a 19 h

O de manera telemàtica a través de la seu electrònica, clicant aquí


Requisits i Documentació requerida

  • NIF/NIE/passaport de la persona titular
  • En cas de  ser una persona representant, caldrà acreditar aquesta representació degudament, adjuntant també l'original del seu NIF/NIE/passaport, 
  • Model de sol·licitud corresponent (veure model adjunt)
  • En cas de reclamar una fuita ja detectada i reparada: documentació justificativa de la reparació de la fuita, factures i justificant de pagament de les mateixes o certificat de l’asseguradora (art. 68.5).

Unitat tramitadora

Servei Municipal d’Aigües.

Òrgan responsable de la resolució

Servei Municipal d'aigua

Normativa aplicable

Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (reglament general de protecció de dades)  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T