Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 17/07/2024 | 13:06 h

SERVEIS - AIGÜES

  • Cada gota, compta! Nova ordenança d'aigua

Servei Municipal d'Aigües

 

El servei municipal d'aigües s'encarrega de gestionar el subministrament d'aigua potable al municipi d'Abrera: 

  • Captació
  • Potabilització
  • Transport (infraestructures, vàlvules, EB)
  • Distribució i consum (anàlisi de l’aigua, instal·lació i lectura de comptadors,..)

El municipi d’Abrera disposa de xarxa de distribució d’aigua potable, així com de pous de captació propis.
 

La prestació del servei preveurà únicament les modalitats d'ús que s'indiquen: 

a) Subministrament domèstic: el que es presta per atendre les necessitats normals de la persona o persones que conviuen en un habitatge. S’aplicarà exclusivament a immobles destinats a habitatges o annexos als mateixos, sempre que en aquests no s’hi realitzi una activitat industrial i comercial.

b) Subministrament comunitari: el que es presta per atendre les necessitats dels elements que integren els serveis comuns d’una comunitat, inclosos els jardins, les piscines i els garatges privats, sempre que en els mateixos no es desenvolupin activitats comercials, industrials o de serveis.

c) Subministrament comercial i industrial: el que es presta per atendre les necessitats dels locals comercials i de serveis, els establiments industrials de qualsevol tipus, així com les piscines o garatges on es desenvolupen activitats econòmiques. Tindran la consideració de subministrament industrial els usos que son els destinats al reg per a l’obtenció de productes agrícoles i forestals, incloent les explotacions industrials de floricultura, així com també l’us per a activitats ramaderes.

e) Subministrament per a us municipal: el destinat als edificis i installacions municipals o dependents de l’Ajuntament, així com el destinat al reg de la via publica, els parcs i jardins públics, i altres espais públics de titularitat municipal.

f) Subministraments per a usos especials: qualsevol altre no definit en apartats anteriors, inclosos els de caràcter temporal, com el d’obres, els subministraments crítics, activitats recreatives extraordinàries i activitats amb la llicencia en tràmit, entre altres.

g) Subministraments per boques contra incendis: Son els destinats a proveir les boques contra incendis situades als immobles.

  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

SERVEIS > Servei Municipal d'Aigües