Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DILLUNS, 15/07/2024 | 02:38 h

Servei Municipal d'Aigües > SERVEIS - AIGÜES ABRERA - AUDITORIA DE L'EFICIÈNCIA HIDRÀULICA DEL SERVEI MUNICIPAL D'AIGÜES

  • Cada gota, compta! Nova ordenança d'aigua

Servei Municipal d'Aigües - Auditoria d'eficiència hidràulica Auditoria d'Eficiència Hidràulica del Servei Municipal d'Aigües d'Abrera

 

El DECRET LEGISLATIU 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya estableix el deure de les entitats subministradores de fer auditories sobre l'eficàcia hidràulica del servei de subministrament

Les entitats subministradores han de fer i publicar cada dos anys una auditoria de l'eficiència hidràulica dels serveis de subministrament d'aigua amb més de cinc mil persones abonades.

L'Agència Catalana de l'Aigua, va aprovar la guia per a la realització d’auditories sobre l’eficiència hidràulica d’un servei d’abastament  (Resolución ACC/596/2023, de 22 de febrero (DOGC núm. 8866, de 2.3.2023).

L’auditoria d’eficiència hidràulica resumeix els diferents orígens i destinacions dels volums d’aigua utilitzats en el servei d’abastament d’aigües d’Abrera.

Inclou les entrades, sortides, consums dels usuaris i pèrdues d’aigua que apareixen en un sistema de distribució d’aigua. 

 

En els enllaços es mostra el resultat de l’any 2022:


Balanç hídric

El balanç hídric resumeix els diferents orígens i destinacions dels volums d’aigua utilitzats en el servei d’abastament. Inclou les entrades, sortides, consums dels usuaris i pèrdues d’aigua que apareixen en un sistema de distribució d’aigua mitjançant una sèrie de components que els descriuen.


Indicadors d’acompliment

Els indicadors d’acompliment serveixen per comprendre l’estat actual del servei d’abastament pel que fa a gestió de fuites i pressions. Alhora, han de permetre, gràcies a la seva aplicació continuada en el temps, avaluar l’efectivitat de les millores implementades.


Esquema d'Abastament Municipi d'Abrera

Esquema d'abastament del municipi d'Abrera

 

 

  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

SERVEIS > Servei Municipal d'Aigües > Auditoria d'Eficiència Hidràulica del Servei Municipal d'Aigües