Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DILLUNS, 15/07/2024 | 00:44 h

Medi Ambient > SERVEIS -MEDI AMBIENT - HORTS DE CAN MORRAL

 • Horts Can Morral

Una iniciativa de referència a la comarca


Els Horts Socials de Can Morral d'Abrera, ubicats a la zona del mateix nom, han esdevingut un referent comarcal. En total són 69 parcel·les de titularitat municipal que s'atorguen a jubilats i prejubilats per a la seva explotació com a conreu hortícola per a consum familiar. Actualment hi han encara 8 places per adjudicar

Beneficiaris
Per a poder optar a l’adjudicació d’un hort caldrà reunir, en la data en què es faci pública la present convocatòria, les següents condicions:

 1. Ser veí/na d’Abrera, major d’edat, i constar al Padró Municipal com a resident el dia de l’aprovació d’aquestes bases.
 2. No estar en possessió (el sol·licitant, cònjuge, parella de fet o qualsevol altre membre de la unitat familiar) d’una altra parcel·la d’horts municipals.
 3. No estar en possessió (el sol·licitant, cònjuge, parella de fet o qualsevol altre membre de la unitat familiar) de cap altre terreny de conreu, per qualsevol títol, S’exceptuen aquelles persones que posseeixin un hort en situació irregular al terme municipal d'Abrera, al qual hauran de renunciar i restituir al domini públic, abans de ser adjudicataris d’una parcel·la municipal.
 4. En cas de les entitats, hauran d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.

Duració de l'autorització d'ús

 

 1. L’autorització per l’ús de cadascun dels horts tindrà una durada de:
 • 4 anys per als adjudicataris que siguin jubilats o prejubilats i per a les persones que presentin alguna disminució
 • 2 anys per als altres adjudicataris.

  En cas d’estar interessat en la renovació de l’autorització, el titular haurà de demanar, amb una antelació mínima d’un mes, la renovació d’aquesta. Si l’Ajuntament no resol expressament en altre sentit, s’entendrà estimada i restarà automàticament renovada per un període de dos anys més, i així successivament, per períodes de dos anys.

 

 1. Els usuaris, en cap cas, no podran cedir, alienar, gravar o disposar, a títol onerós o gratuït, els drets que es derivin de l’autorització d’ús, ni transmetre-la a tercers.

 


Contacte
Lluís Companys, 8
T. 93 770 09 81 r

 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

SERVEIS > Medi Ambient > Horts Socials de Can Morral