Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 14/07/2024 | 05:47 h

Organització municipal > ORGANITZACIÓ - ALCALDE

L'ALCALDE


COMPETÈNCIES

D’acord amb el Decret d’Alcaldia de data núm. 2023-1341 de data 27 de juny de 2023 de Delegació de competències de l’Alcalde a favor dels Regidors i Regidores a la alcaldia, como a òrgan unipersonal, li corresponen totes les competències que son indelegables segons l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, altra legislació concordant i, en concret, les relatives a Participació Ciutadana, Coordinació administrativa i coordinació del govern municipal, Execució de pressupost, Règim intern i Secretaria.

 

En general, també:

 • Impuls, coordinació i gestió d’entitats municipals relacionades amb les seves matèries.
 • Proposta de contractació de qualsevol naturalesa en relació en les seves competències.
 • En general, qualsevol altra activitat relacionada amb totes les regidories, de competència d’aquesta Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general   ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.
 • Representar l'ajuntament.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, llevat dels casos en què tal facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
 • Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.
 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

 

 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

AJUNTAMENT > Organització municipal > Alcalde