Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIVENDRES, 14/06/2024 | 03:04 h

ENLLAÇOS - PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?
Responsable
Identitat: Ajuntament d'Abrera [P0800100J]
Adreça Postal: Plaça de la Constitució, 1. Abrera. 08630 Barcelona
Telèfon: 937700325
Correu electrònic: informacio@abrera.cat

 

Delegat de Protecció de Dades
Identitat: Diputació de Barcelona -DPD Ens Locals
Correu electrònic: dpd.ajabrera@diba.cat
Telèfon: 93 472 65 00
Adreça postal: Servei d'Assistència Municipal i Suport Estratègic - DPD Ens Locals
Diputació de Barcelona
Recinte Mundet. Ed. Migjorn, bloc B, 2a planta
Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades?
En aquesta Entitat tractem la informació obtinguda amb la finalitat de poder tramitar els expedients administratius i les actuacions derivades d'ells. Les dades seran accessibles en el Registre d’Activitats de Tractament (RAT).

 

Per quant temps conservarem les seves dades?
Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

Existència de decisions automatitzades?
Aquesta Entitat pot prendre decisions automatitzades basades en la cobertura legal que li atorga l'article 41 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Seria qualsevol acte o l'actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de forma directa una persona.

Haurà de regular-se la presa de decisions automatitzades en una normativa pròpia, definint en aquesta les especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat. Dita normativa estarà a la disposició dels ciutadans a la seu electrònica d'aquesta Entitat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?
La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment d'una missió que és realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran a altres Administracions Públiques sempre que sigui necessari per complir amb les finalitats enumerades anteriorment, sempre que existeixi normativa legal que ho empari.


Quins són els seus drets en relació amb les dades facilitades?
Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seves dades personals o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, a conèixer el termini de conservació de les seves dades, fins i tot a obtenir una còpia de les dades objecte del tractament.

Així mateix, té dret de rectificació de les dades si són inexactes. Per exemple, pot sol·licitar una rectificació del seu domicili, un canvi de nom, etc.

Els interessats tenen dret a la limitació del tractament, per a la qual cosa hauran de sol·licitar-ho al responsable, el qual haurà de suspendre el tractament de les dades quan els ciutadans sol·licitin la rectificació o la supressió de les seves dades, fins que es resolgui la seva sol·licitud.

Els interessats podran exercir el dret de supressió (dret a l'oblit) sempre que es donin les circumstàncies enumerades en el RGPD.

L'afectat pot exercir el dret d'oposició al tractament, sempre per motius relacionats amb la seva situació personal, amb l'excepció del qual s'acrediti un interès legítim, o sigui necessari per a l'exercici o defensa de reclamacions. Igualment, quan el tractament tingui per objecte la mercadotècnica directa.

L'interessat tindrà dret a la portabilitat, a obtenir les dades en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament quan el tractament estigui basat en el consentiment o s'efectuï per mitjans automatitzats.

Els interessats podran exercir els drets enumerats en els paràgrafs anteriors, a través dels formularis disponibles a la seu electrònica d'aquesta entitat o remetent a aquesta un escrit per correu postal.

Exercici dels Drets de Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat o Oposició en relació amb Dades de Caràcter Personal
tramitació electrònica

Quan puc exercir el dret de reclamació davant l'Autoritat de Control?
Podrà presentar reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (c/ Rosselló 214, Esc. A, 1r 1a, CP 08008 Barcelona) o a través de la seva seu electrònica (https://seu.apd.cat/).

 

 

 

  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T