Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 17/10/2021 | 20:57 h

NORMATIVA MUNICIPAL

 

NORMATIVA EN TRAMITACIÓ

 

 

 

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordenança de prestacions patrimonials públiques de naturalesa no tributària en relació al servei de transport públic col·lectiu urbà de viatgers amb autobús

 

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració de l’aprovació de l’Ordenança de prestacions patrimonials públiques de naturalesa no tributària en relació al servei de transport públic col·lectiu urbà de viatgers amb autobús, es sotmet a l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions més representatives, informant-los sobre els següents aspectes:

 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats fins el proper 19 d'agost de 2021, mitjançant la seva presentació d'instància genèrica, de forma presencial, a les oficines de l'Ajuntament ubicades a la Pl. Constitució, núm. 1 d'Abrera, o bé a través de la seu electrònica municipal, a la qual poden accedir clicant aquí.

 

Així mateix les opinions també es podran presentar a través de qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

 

El 9 de març de 2018 va entrar en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) que modifica entre d’altres, la Llei general tributària, la Llei d’hisendes locals i la Llei de taxes i preus públics. El nou article 20.6 TRLHL suposa una mutació de la naturalesa del ingrés, en aquells supòsits en els que la prestació del servei es realitza per gestió indirecta. En el cas del servei de transport públic col·lectiu urbà de viatgers amb autobús, la gestió és indirecta per realitzar-se a través d’un contracte administratiu de serveis amb un tercer (empresa de transport).

 

D’aquesta manera tant “l’Ordenança fiscal núm. 17 taxa per a la prestació del servei transport col·lectiu urbà de viatgers” com “l’Ordenança fiscal núm. 21 ordenança general de preus públics”, en el seu annex 5 sobre Preus públics per al servei de bus als barris d’Abrera per a la Festa Major, resulten plenament afectades per les modificacions introduïdes per la LCSP, resultant necessari procedir a l’aprovació d’una nova ordenança no fiscal per les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari del servei de transport públic col·lectiu urbà de viatgers amb autobús.


Necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

 

El canvi de la naturalesa jurídica d’aquestes contraprestacions respon a una exigència legal continguda a la disposició addicional 43ª de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, el que justifica la seva necessitat i oportunitat.


Objectius de la norma.

 

L’objectiu que es pretén amb l’Ordenança de prestacions patrimonials públiques de naturalesa no tributària en relació al servei de transport públic col·lectiu urbà de viatgers amb autobús, que reemplaçaran a l’ordenança fiscal reguladora de les taxes actualment en vigor, així com dels corresponents preus públics, és la regulació de dites contraprestacions d’acord amb les noves exigències legals.


Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

No es contemplen solucions alternatives reguladores diferents al preceptiu mandat legal d’aprovació de l’Ordenança de prestacions patrimonials públiques de naturalesa no tributària en relació al servei de transport públic col·lectiu urbà de viatgers amb autobús en el municipi d’Abrera.

 

 

 

Consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament del servei de transport públic col·lectiu urbà de viatgers amb autobús

 

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració de l’aprovació del Reglament del servei de transport públic col·lectiu urbà de viatgers amb autobús, es sotmet a l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions més representatives, informant-los sobre els següents aspectes:

 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats fins el proper 19 d'agost de 2021, mitjançant la seva presentació d'instància genèrica, de forma presencial, a les oficines de l'Ajuntament ubicades a la Pl. Constitució, núm. 1 d'Abrera, o bé a través de la seu electrònica municipal, a la qual poden accedir clicant aquí.

 

Així mateix les opinions també es podran presentar a través de qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

 

L’article 25.2.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,  estableix com a competència pròpia dels municipis el transport col·lectiu urbà.

 

L’Ajuntament d’Abrera ve prestant aquest servei oferint el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers amb autobús per tal de que la ciutadania del municipi tingui la possibilitat de traslladar-se a diferents punts del terme municipal sense necessitat de disposar de transport privat o de caminar llargues distàncies, facilitant la seva mobilitat i procurant-se una major protecció del medi ambient.

 

Actualment, aquest servei no disposa de cap reglament propi, fet que fa necessari la seva tramitació i aprovació amb l’objectiu de poder regular les característiques del servei, així com els drets i obligacions dels usuaris i usuàries del mateix.

 

Així mateix, cal tenir en compte que tant l’article 159.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, com els articles 284 i 312 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, obliguen a establir el règim jurídic dels serveis que es prestin per part de les Administracions Públiques locals.  

 

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

 

Com s’ha dit anteriorment, l’aprovació del present reglament és necessària per tal de donar ple compliment a la normativa aplicable a l’Ajuntament d’Abrera en relació als serveis que aquest presta a la ciutadania.

 

En conseqüència, aquesta tramitació i aprovació s’hauria de realitzar, a la major brevetat, per tal de determinar i poder garantir les característiques del servei i els drets i deures de la ciutadana amb respecte el mateix.   

 

Objectius de la norma

 

L’objectiu del nou reglament serà establir el règim jurídic del servei de transport públic col·lectiu urbà de viatgers amb autobús.

 

Entre els aspectes a regular en la norma es poden tractar els següents aspectes:

 

 • La modalitat de gestió del servei. 
 • La creació, modificació i eliminació de rutes, parades i horaris. 
 • Els drets i obligacions dels usuaris. 
 • Les obligacions de l’empresa operadora.
 • Les característiques dels vehicles.
 • La publicitat en el transport.
 • Els títols de transport vàlids. 
 • L’accessibilitat universal dels usuaris i usuàries del servei.
 • L’accés amb equipatge, bicicletes o animals.
 • El règim sancionador.

 

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

No es plantegen solucions alternatives més enllà de l’aprovació del reglament atès l’obligació derivada de la normativa aplicable a l’Ajuntament d’Abrera.

 

 

 

  

Consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament del casal social de Ca n'Amat

 

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració de l’aprovació del nou Reglament del Casal social de Ca n’Amat, es sotmet a l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions més representatives, informant-los sobre els següents aspectes:


a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats fins el proper 21 de maig de 2021, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.


En data de 3 d’abril de 2019 l’Ajuntament d’Abrera va signar, junt amb l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, un conveni de col·laboració interadministrativa per mitjà del qual es cedia a l’Ajuntament d’Abrera un 19,59% de la titularitat sobre el bé immoble on s’ubica el Casal Social de Ca n’Amat.


Aquesta cessió es va realitzar atenent a l’interès del municipi d’Abrera de participar en la gestió d’aquest equipament i poder prestar aquest servei a la ciutadania d’Abrera que resideix en aquest barri.


El problema que es pretén solucionar amb la iniciativa actual és l’aprovació d’un Reglament pel Casal Social de Ca n’Amat a fi d’establir el seu règim jurídic.


Cal tenir en compte que actualment no existeix cap reglament en relació a aquest equipament i que tant l’article 159.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, com els articles 284 i 312 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, obliguen a establir el règim jurídic dels serveis que es prestin per part de les Administracions Públiques locals.


Necessitat i oportunitat de la seva aprovació.


Com s’ha dit anteriorment, l’aprovació del present reglament és necessària per tal de donar ple compliment a la normativa aplicable a l’Ajuntament d’Abrera en relació als equipaments que són de la seva titularitat.


En conseqüència, aquesta tramitació i aprovació s’hauria de realitzar, a la major brevetat, per tal de determinar i poder garantir els drets i deures de la ciutadana amb respecte a aquest servei.

 

Així mateix, cal tenir en compte que el reglament contemplarà també les condicions en les que es prestarà el servei de bar i les possibles reformes previstes per a la seva edificació.


Objectius de la norma.


L’objectiu del nou reglament serà establir el règim jurídic del Casal Social de Ca n’Amat, garantint els drets i deures dels usuaris i usuàries d’aquest equipament.


Entre els aspectes a regular es tractaran les autoritzacions per l’ús o cessió dels espais del casal, els aforaments, els horaris, les normes d’ús, l’activitat de bar i els drets i obligacions dels usuaris.


Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.


No es plantegen solucions alternatives més enllà de l’aprovació del reglament atès l’obligació derivada de la normativa aplicable a l’Ajuntament d’Abrera.

Pot veure més informació aquí

 

 

 

 

 

 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

AJUNTAMENT > Normativa municipal