Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMARTS, 25/01/2022 | 19:16 h

NORMATIVA MUNICIPAL

 

NORMATIVA VIGENT

 

Podeu trobar tota la normativa municipal clicant en el següent enllaç:

 

 

NORMATIVA EN TRAMITACIÓ

 

Consulta pública prèvia

 

Aprovació de l’Ordenança fiscal que regula la taxa per serveis especials de vigilància d’espectacles, transports, pas de caravanes, càrregues i descàrregues especials i senyalització

 

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració de l’aprovació de l’Ordenança fiscal que regula la taxa per serveis especials de vigilància d’espectacles, transports, pas de caravanes, càrregues i descàrregues especials i senyalització, es sotmet a l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions més representatives, informant-los sobre els següents aspectes:

 

1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

2. La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.

3. Els objectius de la norma.

4. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari fins el 8 de novembre de 2021, mitjançant la seva presentació d'instància genèrica, de forma presencial, a les oficines de l'Ajuntament ubicades a la Pl. Constitució, núm. 1 d'Abrera, o bé a través de la seu electrònica municipal.

 

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

 

Les vies del terme municipal, tant al nucli urbà o fora d’aquest, així com la resta d’espais públics com places, parcs i jardins, per essència d’ús públic, es troben obertes a la seva utilització per diversos usos.

 

Aquests usos, poden comportar, tant l’organització d’espectacles prèviament autoritzats per l’Ajuntament, com exposicions, exhibicions i altres de naturalesa anàloga, i organitzats a petició de tercers sense que siguin promoguts per l’administració, que poden comportar, talls en la circulació, canvis de sentit de la circulació habitual, regulació del pas de vianants etc.

 

Per altra banda, també es produeixen transports especials, que per la magnitud de la càrrega o perillositat, fan necessari la intervenció del cos de policia per a la seva conducció i senyalització en condicions segures.

 

Tots aquests fets, generen un cost afegit, atès que pot comportar canvis de torn, hores extres i altres despeses que l’Ajuntament pot repercutir sobre els interessats.

 

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

 

Per tal de poder regular la situació esmentada anteriorment, és necessària la creació d’una ordenança, per tal de regular en quins casos es pot sol·licitar aquests serveis i a la vegada regular la taxa.

 

Objectius de la norma

 

Per aquest motiu, es creu convenient fer una regulació, per als casos en que aquests usos, poden comportar la necessitat de la intervenció del cos de la policia local, per tal de vetllar per la seguretat i integritat, tant dels subjectes que sol·liciten la seva intervenció, com per la resta de vianants. I que a la vegada, quedi regulada la corresponent taxa, per tal de cobrir els costos que aquestes intervencions policials puguin generar.

 

Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

 

No es contemplen solucions alternatives reguladores diferents al preceptiu mandat legal d’aprovació de l’Ordenança fiscal que regula la taxa per serveis especials de vigilància d’espectacles, transports, pas de caravanes, càrregues i descàrregues especials i senyalització.

 

 

 

Consulta pública prèvia

 

Aprovació del Reglament del servei municipal d’abastament d’aigua potable

 

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració de l’aprovació del nou Reglament del servei municipal d’abastament d’aigua potable, es sotmet a l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions més representatives, informant-los sobre els següents aspectes:

 

1, Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

2, La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.

3. Els objectius de la norma.

4. Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari fins el 8 de novembre de 2021, mitjançant la seva presentació d'instància genèrica, de forma presencial, a les oficines de l'Ajuntament ubicades a la Pl. Constitució, núm. 1 d'Abrera, o bé a través de la seu electrònica municipal.

 

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

 

El 30 de gener de 1986 es va aprovar, per mitjà del Decret 21/1986 de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, l’establiment en el municipi d’Abrera del servei d’abast d’aigua en règim de monopoli.

 

Per aquest motiu l’Ajuntament d’Abrera, durant aquestes últimes dècades, ha prestat el servei municipal d’abastament d’aigua potable a la ciutadania, per mitjà de gestió directa per la pròpia entitat local.

 

No obstant l’anterior, el servei municipal d’abastament d’aigua potable no disposa en l’actualitat del reglament de servei, tal i com requereix l’article 159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.  

 

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

 

Atès l’establert a l’article 159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, és necessari i oportú procedir, a la major brevetat, a la tramitació i aprovació del reglament per tal de  determinar i poder garantir tant les característiques del servei, així com els drets i deures de la ciutadania.

 

Així mateix és recomanable transposar i desenvolupar tota la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria d’aigües, medi ambient, consum i vulnerabilitat social, aprovades durant aquests últims anys, a través del reglament de servei sempre que aquelles es trobin vinculades a la prestació del servei d’abastament d’aigua potable.  

 

Objectius de la norma

 

L’objectiu del nou reglament serà establir el règim jurídic del servei municipal d’abastament d’aigua potable, garantint els drets i deures dels usuaris i usuàries d’aquest servei.  

 

Entre els aspectes a regular es tractaran:

 

1. Objecte i naturalesa del servei.

2. Garantia del subministrament.

3. Requisits per la subscripció de contractes de servei.

4. Drets i obligacions dels usuaris del servei.

5. Característiques de las instal·lacions.

6. Escomeses.

7. Comptadors. Característiques, instal·lació, propietat, etc.

8. Procediments de lectura i cobrament.

9. Gestió dels impagaments.

10. Procediment de suspensió del subministrament.

11. Atenció a l’usuari, procediments de consulta i reclamació.

12. Especificacions per la recepció del servei.

13. Mesures socials per evitar la pobresa energètica i afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge

14. Mesures d’estalvi d’aigua.

15. Mesures en situació d’excepcionalitat o emergència de sequera.

16. Infraccions i sancions.

17. Mesures correctores i multes coercitives.

 

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

No es plantegen solucions alternatives més enllà de l’aprovació del reglament atès l’obligació derivada de la normativa aplicable a l’Ajuntament d’Abrera.

 

 

 

 

 

 

 

  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

AJUNTAMENT > Normativa municipal