Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMARTS, 09/08/2022 | 07:49 h

AJUNTAMENT - NORMATIVA MUNICIPAL

 

 

NORMATIVA VIGENT

 

Podeu trobar tota la normativa municipal clicant en el següent enllaç:

 

 

NORMATIVA EN TRAMITACIÓ

 

 

Consulta pública prèvia

 

Aprovació del Reglament regulador d'ús i accés als mitjans públics de comunicació d'àmbit local per part dels grups polítics municipals de l'Ajuntament d'Abrera

 

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del Reglament regulador d'ús i accés als mitjans públics de comunicació d'àmbit local per part dels grups polítics municipals de l'Ajuntament d'Abrera, es sotmet a l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions més representatives, informant-los sobre els següents aspectes:

 

1, Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

2, La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.

3. Els objectius de la norma.

4. Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en els apartats següents fins el 11 de maig de 2022, mitjançant la seva presentació d'instància genèrica, de forma presencial, a les oficines de l'Ajuntament ubicades a la Pl. Constitució, núm. 1 d'Abrera, o bé a través de la seu electrònica municipal.

 

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

 

L’article 170.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que el ple de l’Ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal, com ara les emissores de ràdio locals, les publicacions i els butlletins editats per l’Ajuntament, regulant les seves condicions d’accés i ús d’aquests mitjans a través d’un reglament.


Els mitjans o espais de comunicació de l’Ajuntament són un element essencial per tal de mantenir informada a la ciutadania de l’activitat institucional, així com de l’opinió tant de l’equip de govern com dels grups polítics municipals, fet que contribueix a millorar la nostra democràcia i a construir una opinió pública informada per mitjà de la confrontació d’idees i propostes que facilitaran la tasca de discernir entre diferents alternatives en les qüestions que afecten a la vida municipal.

 

El municipi d’Abrera no n’és una excepció i gaudeix d’una llarga història comunicativa derivada, entre d’altres, de la creació de Ràdio Abrera, a la que, ens els últims anys, s’han sumat també altres mitjans de comunicació.

 

A partir d’aquestes bases, l’objectiu d’aquest reglament és recollir en un text normatiu, de compliment obligatori, la pràctica de la participació, de la pluralitat i el rigor de continguts informatius, i garantir espais per a tots els grups municipals.

 

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

 

Com s’ha dit anteriorment, l’aprovació del present reglament és necessària per tal de donar ple compliment a la normativa aplicable a l’Ajuntament d’Abrera en relació als seus mitjans d’informació i difusió municipal.


En conseqüència, aquesta tramitació i aprovació s’hauria de realitzar, a la major brevetat, per tal de determinar i poder garantir la participació dels regidors i grups municipals.

 

Objectius de la norma

 

L’objectiu del nou reglament serà establir la regulació de les condicions d’accés i ús als mitjans d’informació i difusió municipals.


Entre els aspectes a regular en la norma es poden tractar els següents aspectes:

 

 • Objecte.
 • Àmbit d’aplicació.
 • Principis generals.
 • Mitjans de informació i difusió municipal.
 • Responsabilitat dels continguts.
 • Condicions d’accés i ús al butlletí municipal.
 • Condicions d’accés i ús a Ràdio Abrera.
 • Condicions d’accés i ús de la pàgina web municipal.
 • Entrevistes i informació sobre els plens.
 • Informació sobre la gestió dels regidors, la junta de govern i l’alcalde.
 • Particularitats de l’aplicació del reglament durant el període de campanya electoral.

 

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

No es plantegen solucions alternatives més enllà de l’aprovació del reglament atesa l’obligació derivada de la normativa aplicable a l’Ajuntament d’Abrera.

 

Abrera, en data 19 d'abril de 2022

 

 

Consulta pública prèvia

 

Aprovació del Reglament del servei de taxi

 

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del Reglament del servei de taxi, es sotmet a l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions més representatives, informant-los sobre els següents aspectes:

 

1, Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

2, La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.

3. Els objectius de la norma.

4. Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en els apartats següents fins el 27 d'abril de 2022, mitjançant la seva presentació d'instància genèrica, de forma presencial, a les oficines de l'Ajuntament ubicades a la Pl. Constitució, núm. 1 d'Abrera, o bé a través de la seu electrònica municipal.

 

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

 

La Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, com a norma autonòmica reguladora dels serveis de taxi urbà i interurbà al territori de Catalunya, estableix, en la seva disposició final 2ª, que els ens competents per atorgar llicències de taxi han de regular, mitjançant una ordenança o un reglament, el règim a què s’ha de sotmetre la prestació d’aquests serveis, sempre dins el marc de la Llei i la resta de la legislació aplicable.

 

En aquest sentit, cal tenir en compte que, segons l’establert a l’article 5 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, l’Ajuntament d’Abrera és l’administració competent per tal d’atorgar les llicències de taxi en el nostre terme municipal i, per tant, correspon a l’ens local aprovar la corresponent norma reguladora del servei.

 

Així mateix, el municipi d’Abrera no disposa actualment de cap reglament del servei de taxi, fet que fa necessari la seva tramitació i aprovació amb l’objectiu de poder regular les característiques del servei, així com els drets i obligacions tant dels titulars de les llicències com de les persones usuàries del mateix.

 

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

 

Com s’ha dit anteriorment, l’aprovació del present reglament és necessària per tal de donar ple compliment a la normativa aplicable a l’Ajuntament d’Abrera en relació als serveis que es presten a la ciutadania.

 

En conseqüència, aquesta tramitació i aprovació s’hauria de realitzar, a la major brevetat, per tal de determinar i poder garantir les característiques del servei i els drets i deures de la ciutadana amb respecte el mateix.

 

Objectius de la norma

 

L’objectiu del nou reglament serà establir el règim jurídic del servei del taxi al municipi.

 

Entre els aspectes a regular en la norma es poden tractar els següents aspectes:

 

-           Naturalesa del servei i normativa aplicable

 

-           Àmbit

 

-           Règim administratiu de les llicències

 

-           Administració competent

 

-           Drets i deures de les persones usuàries

 

-           Subjecció a llicència prèvia

 

-           Relació derivada de la titularitat de la llicència

 

-           Règim jurídic de les llicències

 

-           Determinació del nombre de llicències

 

-           Llicencies estacionals

 

-           Regulació de llicències

 

-           Els vehicles afectes al servei: taxis

 

-           Elements obligatoris en els taxis

 

-           Identificació, color i distintius dels taxis

 

-           Prestació del servei. Horaris.

 

-           Obligació de prestar servei

 

-           Parades

 

-           Incidències

 

-           Regim econòmic. Tarifes.

 

-           Infraccions i sancions

  

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

No es plantegen solucions alternatives més enllà de l’aprovació del reglament atesa l’obligació derivada de la normativa aplicable a l’Ajuntament d’Abrera.

 

Abrera, en data 4 d'abril de 2022

 

 

Consulta pública prèvia

 

Aprovació de l'Ordenança reguladora de guals i entrades de vehicles

 

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració de l’Ordenança reguladora de guals i entrades de vehicles, es sotmet a l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions més representatives, informant-los sobre els següents aspectes:

 

1, Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

2, La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.

3. Els objectius de la norma.

4. Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en els apartats següents fins el 27 d'abril de 2022, mitjançant la seva presentació d'instància genèrica, de forma presencial, a les oficines de l'Ajuntament ubicades a la Pl. Constitució, núm. 1 d'Abrera, o bé a través de la seu electrònica municipal.

 

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

 

Actualment la major part de les edificacions unifamiliars o plurifamiliars, així com els locals o naus industrials que s’ubiquen al terme municipal d’Abrera disposen d’entrades per l’accés amb vehicles motoritzats i, especialment, de cotxes.

 

Aquest fet fa que sigui necessari disposar d’una llicència de gual per poder accedir i sortir de l’edificació sense que cap tercer ho dificulti o impedeixi.  

 

Dita afectació d’un bé de domini públic per mitjà d’un ús comú especial provoca no només una afectació al paisatge urbà, que obligaria a establir unes característiques similars per a tots, sinó també una afectació a l’ús de l’espai públic que fan terceres persones, com podrien ser altres veïns o negocis.  

 

És per això que es considera convenient tramitar i aprovar una ordenança municipal on es reguli aquesta matèria per aconseguir un millor paisatge urbà i un ús col·lectiu de la via pública.

 

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

 

L’aprovació de la present ordenança és necessària per tal de poder d’establir un disseny homogeni en quant als guals i entrades de vehicles a les edificacions.

 

Així mateix es regularien també els requisits i condicions de l’ús dels mateixos per tal que la ciutadania pogués conèixer quins són els seus drets i obligacions amb respecte aquesta matèria.

 

Per aquest motiu i atenent al fet que, a dia d’avui, no es disposa de cap ordenança reguladora de guals i entrades de vehicles l’oportunitat de la seva tramitació i aprovació és idònia, essent convenient realitzar-la el més aviat possible.

 

Objectius de la norma

 

L’objectiu de la nova ordenança serà establir el règim jurídic de les llicències de guals i entrades de vehicles.

 

Entre els aspectes a regular en la norma es poden tractar els següents aspectes:

 

 • Característiques i disseny dels guals.
 • Actes subjectes a llicència.
 • Naturalesa de les llicències.
 • Condicions d’atorgament o denegació.
 • Guals provisionals.
 • Senyalització del gual.
 • Obligacions de les persones titulars de la llicència.
 • Usos prohibits.
 • Revocació de les llicències.

  

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

No es plantegen solucions alternatives més enllà de l’aprovació de l’ordenança atès que aquesta matèria no es troba actualment regulada.

 

 

Abrera, en data 4 d'abril de 2022

 

 

 

 

 

 

 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

AJUNTAMENT > Normativa municipal