Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIVENDRES, 19/07/2024 | 20:22 h

Factures on-line > PRESENTACIÓ DE FACTURES ELECTRÒNIQUES

IMPORTANT:

Segons la base 36 b) d’execució del pressupost, el termini per presentar factures de l’exercici 2016 és el dia 15 de gener de 2017. Les factures o títols acreditatius d’un crèdit contra aquesta Administració que tinguin entrada en data posterior al 15 de gener de 2017 i que es refereixin a serveis o subministraments prestats durant l’exercici de 2016, hauran de ser objecte d’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit en la seva modalitat de convalidació o conversió administrativa que, previs els tràmits oportuns, serà sotmès a l’aprovació del Ple municipal, sense perjudici d’allò que s’estableix a l’article 26.2.b) del Real Decret 500/1990 en relació amb l’article 176.2.b) del Real Decreto Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Una factura electrònica és un document electrònic que conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics. Té validesa legal quan presenta signatura electrònica avançada que garanteix l'autentificació, la integritat i el no repudi i és susceptible de ser tramés per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors.

Els avantatges d'utilitzar factures electròniques són:

 • Intercanvi de la informació sense error entre l'administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d'entrada manual).
 • Els proveïdors disposaran amb antelació de l'acceptació de les seves factures i podran planificar millor la seva tresoreria i les opcions de negociació amb les entitats financeres.
 • Les factures amb signatura electrònica tenen plena validesa legal i poden substituir el paper tot i que si els proveïdors les demanen en suport paper es poden enviar encara que estiguin signades.
 • Reducció dels temps de tramitació a les administracions públiques.
 • Major eficiència en la gestió, auditoria i inspecció.
Bústia Factura-e   Presentació de factures electròniques
Facturae   Facturae. Per generar factures electròniques

 

Codi DIR3 per a tots els serveis i dades de l'Ajuntament d'Abrera

Els proveïdors que presentin factures electròniques han de saber que l'Ajuntament d'Abrera té un únic codi DIR3 per a tots els serveis i les dades de l'Ajuntament d'Abrera són les següents:

 • DIR3: L01080018
 • Codi oficina comptable: Intervenció
 • Codi òrgan gestor: Alcaldia
 • Codi unitat tramitació: Intervenció
 • CIF: P-0800100-J
 • Nom: Ajuntament d’Abrera
 • Adreça: Plaça Constitució, 1
 • Municipi: Abrera
 • Província: Barcelona

 

 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

AJUNTAMENT > Factures on-line > Presentació de factures