Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIJOUS, 18/07/2024 | 06:47 h

Alta subministrament d'Aigua - Usos especials

En aquest apartat trobaràs tota la informació que et permetrà formalitzar l'alta de subministrament d'aigua per activitats extraordinàries i per a provisional d'obres. 

Pots fer la tramitació directament a la seu electrònica si disposes de certificat electrònic corresponent mitjançant el següent enllaç:

 

 --> Tramitar de forma ràpida a la seu electrònica

 

 

IMPORTANT: 30 dies naturals després de la presentació de la instància, el servei d'aigua avisarà al titular del contracte  per la formalització del mateix.


Qui ho pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any.

Amb l'aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions públiques per fer qualsevol tràmit de procediment administratiu les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria per tots els tràmits i actuacions que facin amb les Administracions Públiques en exercici de la seva activitat, així com aquells que representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se amb l'administració electrònicament.

Cost de la tramitació

segons Ordenances Fiscals

On es pot fer el tràmit?

Presencialment

A la Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

 

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

Tel.: 93 770 03 25 

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres de 16.30 h a 19 h

O de manera telemàtica a través de la seu electrònica, clicant aquí.


Requisits i Documentació requerida

En tots els casos:

 • NIF/NIE de la persona sol·licitant. 
 • Ordre SEPA (veure model adjunt)
 • Model de sol·licitud corresponent (veure model adjunt)
 • Comprovant de la fiança constituïda (art. 25 del Reglament) al núm. de compte: ES31 2100 0387 7402 0010 8122
  1. Import - DOMÈSTIC/ACTIVITATS EXTRAORDINARIES: 48,09 €
  2. Import -  LOCALS COMERCIALS i INDUSTRIAL: segons calibre (DN) aparell de mesura: 
   1. Comptadors des de 13 mm fins a 19 mm: 48,09 €
   2. Comptadors des de 20 mm fins a 29 mm: 96,33 €
   3. Comptadors des de 30 mm fins a 39 mm: 196,08 €
   4. Comptadors des de 40 mm cap endavant: 313,53 €

Per activitats extraordinàries

 • Comprovant de la instància sol·licitant l’activitat extraordinària.

 

Per provisional d’obres:

 • Document acreditatiu del dret a contractar el subministrament d’aigua:
  1. contracte de lloguer
  2. escriptura de propietat
  3. o autorització de la persona propietària (amb còpia del seu DNI/NIE/Passaport)
 • La llicència municipal d’obres en vigor o la presentació de la comunicació d’execució d’obres no subjectes a llicència 

Unitat tramitadora

Servei d'aigua municipal

Normativa aplicable

Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (reglament general de protecció de dades)

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya .

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.

Text Refòs de les Ordenances Fiscals i Preus Públics • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T