Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 23/06/2024 | 19:31 h

Canvi de titularitat del subministrament d'aigua - boques contra incendis

En aquest apartat trobaràs tota la informació que et permetrà formalitzar el canvi de titularitat del contracte de subministre d'aigua potable, en qualitat de persona propietària/titular del contracte de lloguer o arrendatari precarista amb autorització de la persona propietària, de l'immoble corresponent.

Pots fer la tramitació directament a la seu electrònica si disposes de certificat electrònic corresponent mitjançant el següent enllaç:

 

--> Tramitar de forma ràpida a la seu electrònica

 


Qui ho pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any.

Amb l'aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions públiques per fer qualsevol tràmit de procediment administratiu les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria per tots els tràmits i actuacions que facin amb les Administracions Públiques en exercici de la seva activitat, així com aquells que representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se amb l'administració electrònicament.

Cost de la tramitació

segons Ordenances Fiscals

On es pot fer el tràmit?

Presencialment

A la Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

 

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

Tel.: 93 770 03 25 

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres de 16.30 h a 19 h

 

O de manera telemàtica a través de la seu electrònica, clicant aquí.


Requisits i Documentació requerida

 • Document acreditatiu dret a contractar el subministrament d’aigua:
  • Escriptura propietat
  • Contracte lloguer
  • Autorització de la persona propietària + còpia del seu DNI/NIE/passaport 
 • NIF/NIE de la persona sol·licitant.
 • En cas de societat, empresa o comunitat de propietaris: escriptures de constitució, poder i CIF.
 • Permís d’obertura, acreditació conforme es troba en tràmit, o número d’expedient (article 16 del Reglament)
 • Comunicació, llicència ambiental o autorització ambiental corresponent, i controls inicials previs a l’entrada en funcionament. (art. 22.1 del Reglament), o num. d’expedient
 • Ordre SEPA (utilitzant el model corresponent)
 • Comprovant de la fiança constituïda (art. 25 del Reglament) - Ingrés al núm. de compte: ES31 2100 0387 7402 0010 8122 - Import: 224,85€

Unitat tramitadora

Servei d'aigua municipal

Normativa aplicable

Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (reglament general de protecció de dades)

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya .

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.

Text Refòs de les Ordenances Fiscals i Preus Públics • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T