Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DILLUNS, 15/07/2024 | 02:18 h

Sol·licitud baixa subministrament d'aigua / devolució fiança

La sol·licitud de baixa del subministrament d'aigua permet, als titulats de les pòlisses/propietaris d'un immoble, la baixa del subministrament i retirada del comptador, i la devol·lució de la fiança dipositada amb motiu de l'alta/canvi de subministrament d'aigua potable. 

Pots fer la tramitació directament a la seu electrònica si disposes de certificat electrònic corresponent mitjançant el següent enllaç:

 

--> Tramitar de forma ràpida a la seu electrònica

 


Qui ho pot sol·licitar?

La pot sol·licitar el titular de la pòlissa, el titular de l’immoble (tant el propietari com el llogater) o una persona autoritzada.

Amb l'aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions públiques per fer qualsevol tràmit de procediment administratiu les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria per tots els tràmits i actuacions que facin amb les Administracions Públiques en exercici de la seva activitat, així com aquells que representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se amb l'administració electrònicament.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any.

Termini de tramitació

Un termini màxim de 3 mesos, comptats des de la data de presentació de la sol·licitud.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït.

On es pot fer el tràmit?

Presencialment

Al Servei Municipal d’Aigües, ubicat a l'Oficina d'Atenció  de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres de 16.30 hores a 19 hores.

Tel.: 93 770 03 25 

 

També es pot iniciar la tramitació on-line, adjuntant el model específic que teniu en aquest apartat, clicant aquí 


Requisits i Documentació requerida

 

⇒ En el cas de devolució de fiança s'ha de presentar el Model d’alta de tercers: degudament signat (acompanyat del Certificat de titularitat de compte bancari, o signat i segellat directament per l’entitat bancària) (utilitzant el model corresponent)


Unitat tramitadora

Servei Municipal d’Aigües.

Normativa aplicable

Llei 39/2015 , de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya 

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim loca

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T