Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DILLUNS, 15/07/2024 | 02:44 h

Sol·licitud ampliació de trams del cànon de l'aigua per a usos domèstics

El cànon de l'aigua és un impost sobre el consum d'aigua que es calcula per trams, depenent del volum d'aigua consumida.

La factura de l'aigua es calcula per trams de consums. Pel càlcul dels trams es pren una unitat de convivència bàsica de 3 persones. Les famílies de quatre o més membres poden sol'licitar l'ampliació dels trams del cànon de l'aigua. Amb aquesta ampliació s'afegeixen 3 m3/persona/mes als límits de consum d'aigua establerts per tram.

També poden sol'licitar l'ampliació dels trams del cànon de l'aigua les unitats familiars amb persones amb grau de disminució superior al 75%, que computaran com a dues persones. En aquest cas, s'haurà de presentar el formulari juntament amb una còpia de la resolució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials. 

També es pot consultar a l'Agencia Catalana de l'Aigua l'aplicació del cànon social que s'adapta a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida (persones que reben una pensió mínima de jubilació o famílies amb tots els seus membres a l'atur). 

 

 --> Tramitar de forma ràpida a la web de l'Agència Catalana de l'aigua

CONTACTE:

Agencia Catalana de l'Aigua 
C. Provença, 204 208 
08036 Barcelona 
Tel. 93 567 28 00

 

¿EN QUÈ CONSISTEIX L'AMPLIACIÓ DE TRAMS DEL CONSUM?

 

  • 1er tram del consum: S'amplia en 1 m3 mensuals per cada persona que passa de 3.
  • 2on tram del consum: S'amplia e 2 m3 mensuals per cada persona que passa de 3.
  • 3er tram del consum: S'amplia e 2 m3 mensuals per cada persona que passa de 3.
  • 4art tram del consum: S'amplia en 1 m3 mensuals per cada persona que passa de 3.
  • 5è tram del consum: S'amplia en 4 m3 mensuals per cada persona que passa de 3.
 
A continuació es mostra un exemple del càlculs dels trams en funció del nombre de persones de la vivenda:
 

Qui ho pot sol·licitar?

Les famílies amb quatre o més membres empadronats a una mateixa llar.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any.

On es pot fer el tràmit?

En la web de l'Agencia Catalana del Agua.

 

o Presencialment a la Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

 

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

Tel.: 93 770 03 25 

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres de 16.30 h a 19 h


Requisits i Documentació requerida

  • Formulari de sol•licitud signat per la persona  titular del contracte del subministrament d'aigua.
  • Full de convivència (document on consten totes les persones empadronades a la vivenda, es pot sol•licitar a la OAC). Cal que la persona titular del subministrament estigui empadronat en la vivenda.

Normativa aplicable

Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (reglament general de protecció de dades)

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya .

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.

Text Refòs de les Ordenances Fiscals i Preus Públics  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T