Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 25/02/2024 | 05:54 h

Alta per naixement al padró municipal d'habitants

Inscripció al padró municipal d’habitants d’Abrera d’un naixement inscrit al Registre Civil i que es dona d’alta per primera vegada.


Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any.

Termini de tramitació

Es resol al moment, a excepció dels casos en què no s’aporti la documentació requerida i calgui fer altres comprovacions per part del departament.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït

On es pot fer el tràmit?

Presencialment, al Departament d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h 

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres de 16.30 h a 19 h

Tel.: 93 770 03 25

 

 


Requisits i Documentació requerida

- Document d'identitat vigent de la persona sol·licitant: DNI, targeta d'identitat d'estranger (NIE) o passaport. Les persones de la Unió Europea presentaran el document d'identitat del seu país i el certificat d'Inscripció en el Registre Central d'Estrangers, si el tenen (original)

- Document original de denúncia per pèrdua del document d'identitat, acompanyada de la sol·licitud de renovació o cita prèvia dels DNI espanyols -documentat-, juntament amb un document que acrediti la identitat

- Llibre de família on figuri el nadó, certificat de naixement o resolució de la inscripció de naixement, originals

 

En cas que el nadó s’empadroni en un domicili on hi hagi només un dels progenitors empadronat, cal:

- Document d’identitat original de qui vingui a fer el tràmit

- Llibre de família on figuri el nadó, certificat de naixement o resolució de la inscripció de naixement, originals

- Autorització original signada pel progenitor que no hi estigui empadronat, amb la fotocòpia del document d’identificació, resolució judicial ferma, sentència de separació

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

 

En cas que el nadó s’empadroni en un domicili on NO estiguin empadronats ni pare ni mare:

- Document d’identitat original de la persona que vingui a fer el tràmit

- Document original acreditatiu de l’habitatge (amb autorització, si és el cas): escriptura original de propietat de l’habitatge o contracte de compravenda, on la persona sol·licitant consti com a propietària, o bé contracte de lloguer original i vigent on la persona sol·licitant consti com a arrendatària, acompanyat de l’últim rebut o cessió de l’habitatge

- Llibre de família on figuri el nadó, certificat de naixement o resolució de la inscripció de naixement, originals; a més, si porta DNI o NIE o passaport

- Autorització signada per les persones progenitores, amb les fotocòpies dels documents identificatius o informe de l’assistent social que confirmi la situació familiar “especial”, o document de tutela

 

Pot realitzar una consulta prèvia del tràmit trucant al telèfon  93 7700325.


Unitat tramitadora

Oficina d'Atenció Ciutadana

Vigència

La inscripció al padró no caduca i és vigent fins que no es produeixi l’alta en un altre municipi. Els estrangers sense residència permanent sí que hauran de renovar la inscripció.

Normativa aplicable

Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb el padró municipal (BOE núm. 11, de 12 de gener de 1996)

Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals aprovat pel reial decret 1690/1986, d’11 de juliol (BOE núm. 14, de 16 de gener de 1997)

Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (reglament general de protecció de dades)

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal.  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T