Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 23/06/2024 | 18:36 h

Alta al padró municipal d'habitants

L’empadronament és l’acte de registrar-se a l’Ajuntament de residència habitual que determina que aquella persona és considerada veïna d’aquella població. Així, doncs, el padró municipal és un registre administratiu on consten obligatòriament les dades referides als noms i cognoms, domicili habitual, sexe, nacionalitat, lloc i data de naixement, NIF, NIE o document anàleg, i nivell d’estudis de la persona inscrita.

Cal estar inscrit en el padró del municipi on es resideix habitualment, i, si es resideix en diversos municipis, únicament en el padró del municipi on es passi més temps durant l’any.

És necessari tenir actualitzades les dades del padró municipal d’habitants per poder acreditar degudament el domicili per a la realització de gestions i poder accedir als serveis públics, com l’escolarització, la sanitat i altres.


Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any.

Termini de tramitació

Es resol al moment, a excepció dels casos en què no s’aporti la documentació requerida i calgui realitzar altres comprovacions per part del departament.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït

On es pot fer el tràmit?

Presencialment, al Departament d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només les tardes de dimecres, de 16.30 h a 19 h

Tel.: 93 770 03 25 


Requisits i Documentació requerida

Acreditació d’identitat: 

 - Document d'identitat original i vigent  de la persona sol·licitant: DNI, targeta d'identitat d'estranger (NIE) o passaport. Les persones de la Unió Europea presentaran el document d'identitat del seu país i el certificat d'Inscripció en el Registre Central d'Estrangers, si el tenen

- Document original de denúncia per pèrdua del document d'identitat, acompanyada de la sol·licitud de renovació o cita prèvia dels DNI espanyols -documentat-, juntament amb un document que n'acrediti la identitat

- Document d'identitat de la resta de membres de la família de més de 14 anys (original o fotocòpia). En el cas de passaport d'altres països, s'ha de presentar l'original

- En cas de menors d'edat: Llibre de família o certificat de naixement original

En el  cas dels menors que residiran només amb un dels progenitors:

 - Autorització original de l'altre progenitor per poder fer l'alta del padró municipal d’habitants del menor al seu domicili, juntament amb una fotocòpia del document d’identitat vigent d’aquest.

- Resolució judicial de la custòdia del/ de la menor (original) i declaració responsable de la persona progenitora per a la inscripció o canvi de domicili de menors no emancipats en el padró municipal. Aquest document es presentarà només en aquells casos en què no hagi estat possible obtenir cap dels dos documents anteriors (original)

Acreditació del domicili de residència:

 - Escriptura original de propietat o còpia simple de l’habitatge o contracte de compravenda, on la persona sol·licitant consti com a propietària, o bé

- Contracte de lloguer original i vigent on la persona sol·licitant consti com a arrendatària, acompanyat de l’últim rebut  o cessió de l’habitatge

- Autorització original signada per la persona propietària, o titular del contracte de lloguer de l'habitatge, empadronada

- Certificat original de la direcció del centre residencial, en el cas d'empadronament en residència de la tercera edat, residència per a persones amb discapacitat o similar

- Autorització original del titular de l'establiment en casos d'empadronament en pensions o hotels

 

En cas de dubte, pot fer una consulta prèvia trucant al telèfon 93 7700325.


Unitat tramitadora

Oficina d'Atenció Ciutadana

Vigència

La inscripció al padró no caduca i és vigent fins que no es produeixi l’alta en un altre municipi. Els estrangers sense residència permanent sí que hauran de renovar la inscripció.

Normativa aplicable

Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb el padró municipal (BOE núm. 11, de 12 de gener de 1996) 

 

Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals aprovat pel reial decret 1690/1986, d’11 de juliol (BOE núm. 14, de 16 de gener de 1997)

 

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal.

 

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 

 

Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (reglament general de protecció de dades)

 

Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T