Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 17/07/2024 | 12:21 h

Canvi de Domicili al Padró Municipal d'Habitants

Aquest tràmit permet modificar la residència en el padró municipal d'habitants per canvi de domicili dins del municipi d’Abrera. Pels menors d'edat i els incapacitats legalment, signaran els seus representants legals.

És necessari tenir actualitzades les dades del padró municipal d'habitants per poder acreditar degudament el domicili per a la realització de gestions i per poder gaudir dels serveis públics: escolarització, assistència sanitària i altres.


Qui ho pot sol·licitar?

Els ciutadans i les ciutadanes que es canviïn de residència dins del municipi d’Abrera.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any

Termini de tramitació

Es resol al moment, a excepció dels casos en què no s’aporti la documentació requerida i calgui realitzar altres comprovacions per part del departament.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït

On es pot fer el tràmit?

Presencialment, a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost, només les tardes de dimecres, de 16.30 h a 19 h

Tel.: 93 770 03 25 

 


Requisits i Documentació requerida

- Document d'identitat, original i vigent, de la persona sol·licitant: DNI, targeta d'identitat d'estranger o passaport. Les persones de la Unió Europea presentaran el document d'identitat del seu país i el certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers, si el tenen.

- Denúncia original per pèrdua del document d'identitat, acompanyada de la sol·licitud de renovació o cita prèvia dels DNI espanyols -documentat-, juntament amb un document que n'acrediti la identitat.

- Document d'identitat vigent de la resta de membres de la família de més de 14 anys. En el cas de passaport d'altres països s'ha de presentar l'original. 

- En el cas de menors d'edat: Llibre de família original, certificat de naixement o document d'identitat dels fills menors. 

 

En el cas de menors que viuran només amb un dels progenitors:

- Autorització original de l'altre progenitor per poder realitzar l'alta del padró municipal d'habitants del menor al seu domicili, juntament amb la fotocòpia del seu document d'identitat vigent, o bé: 

- Resolució judicial original de la custòdia del/ de la menor, o bé, 

- Declaració responsable original de la persona progenitora per a la inscripció o canvi de domicili de menors no emancipats en el padró municipal. Aquest document es presentarà només en aquells casos en què no hi hagi la possibilitat d'obtenir cap dels dos documents anteriors.

Acreditació del domicili de residència:

- Escriptura original de propietat o còpia simple de la finca o contracte de compra-venda, on la persona sol.licitant consti com a nova propietària, o bé,

- Contracte de lloguer original i vigent on la persona sol.licitant consti com a arrendatària, juntament amb el darrer rebut de lloguer acreditant-ne  el pagament.

- Autorització original signada per la persona propietària o titular del contracte de lloguer de l'habitatge.

- Certificat original de la direcció del centre residencial, en el cas d'empadronament en residència de la tercera edat, residència per a persones amb diversitats funcionals, pensions, hotels, o similars.

- Autorització original de la persona o tutor legal en casos d'empadronament en residències o d'altres establiments.

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.


Unitat tramitadora

Oficina d'Atenció Ciutadana

Vigència

Fins que s'efectuï un altre canvi de residència o bé una baixa.

Normativa aplicable

Els articles 15 a 18 de la llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases de Règim Local

Els articles 53 a 74 del reial decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de població i demarcació territorial de les Entitats Locals

Resolució del 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, por la qual se publica la Resolució del 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències con les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal. Llei 39/2015, del 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T