Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DILLUNS, 15/07/2024 | 00:37 h

Sol·licitud de la renovació d'inscripció padronal dels estrangers no comunitaris sense permís de residència permanent (ENCSARP)

El padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi. Les seves dades constitueixen la prova de la residència al municipi i del domicili habitual.

Els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent, hauran de renovar la  inscripció padronal de manera periòdica cada dos anys.


Qui ho pot sol·licitar?

Totes les persones majors d'edat estrangeres no comunitàries empadronades a l’Ajuntament d’Abrera que no tinguin permís de residència permanent o una persona autoritzada amb document notarial.

En el cas dels menors d'edat, hauran de fer la renovació padronal a través del pare/mare que en tingui la guàrdia o custòdia, o les persones representants legals.

Quan es pot sol·licitar?

Durant el mes anterior a la caducitat de la inscripció padronal en aquest municipi.

Termini de tramitació

Es resol al moment, a excepció dels casos en què no s’aporti la documentació requerida i calgui realitzar altres comprovacions per part del departament.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït

On es pot fer el tràmit?

Presencialment, al Departament d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres de 16.30 h a 19 h

Tel.: 93 770 03 25 

La persona interessada haurà de presentar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per renovar personalment el seu empadronament, abans de complir-se els dos anys des de la data del darrer empadronament.


Requisits i Documentació requerida

Majors d’edat

Original i fotocòpia de la targeta de residència en vigor o passaport en vigor. Si la documentació ha caducat, haurà d’aportar la sol·licitud de renovació del document.


Si no pot comparèixer personalment i vol atorgar la seva representació a una altra persona, haurà d’aportar:

  • Document notarial on s’atorgui la representació expressa per a aquest tràmit
  • Original i fotocòpia del seu passaport en vigor o permís de residència en vigor 
  • Original i fotocòpia del document d’identitat de qui el representi

 

Menors d’edat
La renovació padronal la faran els seus pares o tutors legals, els quals hauran d’aportar la següent documentació: 

  • Original i fotocòpia del passaport o permís de residència en vigor del/la menor
  • Original i fotocòpia del passaport o permís de residència de la persona representant legal del/la menor
  • Original i fotocòpia del document que acrediti la representació del/la menor (llibre de família amb la inscripció del/la menor, passaport familiar, certificat de naixement o targeta de residència del/la menor si al dors figura com a reagrupant la persona que el representa) i sentència o resolució judicial atorgant la guàrdia i custòdia o la tutela, si escau

A tenir en compte

La renovació exigeix un acte exprés mitjançant el qual el ciutadà manifesta la voluntat expressa de renovar la inscripció.

Si no es formalitza la renovació padronal, la inscripció al padró municipal d’habitants serà objecte de baixa per caducitat.


Unitat tramitadora

Oficina d'Atenció Ciutadana

Vigència

La inscripció quedarà renovada durant dos anys.

Normativa aplicable

Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases del règim local

Llei 4/1996 de 10 de gener per la qual es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació al padró municipal (BOE núm. 11, de 12 de gener de 1996)

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

Llei 39/2015 , de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals aprovat pel reial decret 1690/1986, d’11 de juliol (BOE núm. 14, de 16 de gener de 1997)

Resolució de 16 de març de 2015 de la Subsecretaria, per la que es publica la resolució de 30 de gener de 2015, de la  presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la direcció general de coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal (BOE núm. 71, de 24 de març del 2015)

Resolució de 30 de gener de 2015, del president de l'Institut Nacional d'Estadística i del director general de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.

LLlei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T