Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIVENDRES, 19/07/2024 | 19:16 h

Petició de volant o certificat d'empadronament individual (en representació de)

Document de l'Ajuntament que informa del domicili d'una persona, tal com consta inscrita en el padró municipal d'habitants en el moment de fer el tràmit, i que se sol·licita a través de la persona representant.


Qui ho pot sol·licitar?

Pot demanar-ho qualsevol persona degudament autoritzada o representant legal, identificant-se mitjançant qualsevol certificat digital permès per la llei.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any.

Termini de tramitació

Un cop verificada la documentació (identificació i document d'autorització/representació) el document s'expedeix en un termini no superior a dos dies laborables.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït.

On es pot fer el tràmit?

Presencialment, al Departament d'Atenció Ciutadania de l'Ajuntament, en horari d'atenció al públic: 

 

Matins de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h

Tarde de dimarts i dimecres de 16:30h a 19:00h

* durant els mesos de juliol i agost només en les tardes de dimecres de 16:30h a 19:00h 

Telf. 937700325

 

De forma electrònica. podeu iniciar la tramitació telemàtica clicant: aquí  


Requisits i Documentació requerida

 

Les persones majors d'edat poden sol·licitar

  • Un volant/certificat d'empadronament a nom de qualsevol persona empadronada en el seu domicili, amb l'autorització corresponent (veure model adjunt) i adjuntant la documentació identificativa de la persona que autoritza
  • Un volant/certificat d'empadronament a nom de qualsevol altra persona major d'edat, amb l'autorització corresponent (veure model adjunt) i adjuntant la documentació identificativa de la persona que autoritza
  • Un volant/certificat d'empadronament a nom de persones menors d’edat o persones amb representació legal, si són els seus representants degudament acreditats (llibre de familia/certificat de naixement/document acreditatiu de la representació)

Unitat tramitadora

Servei d'Atenció a la Ciutadania

Vigència

El document tindrà una vigència de tres mesos.

Normativa aplicable

Llei 4/1996, de 10 de gener, per la que es modifica la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb el Padró municipal (BOE núm. 11, de 12 de gener de 1996)

Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modifica el reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol (BOE núm. 14, de 16 de gener de 1997)

Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la que es publica la resolució de 30 de gener de 2015, del President de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal (BOE núm. 71, de 24 de març del 2015)

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (reglament general de protecció de dades)

Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T