Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 25/02/2024 | 12:52 h

Baixa al padró municipal d'habitants

Comunicat de la baixa d’un ciutadà del padró municipal d’habitants pels motius següents:

- Per defunció. Aquesta baixa es realitza a partir de les comunicacions que ens fa l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i no requereix una sol·licitud expressa, llevat que algun familiar la vulgui tramitar

- Per trasllat, fora d’Espanya, d’una persona estrangera

- Per manifestació del titular d’un habitatge que declara que algú ja no forma part de la seva unitat de convivència, o que hi ha inscripcions anteriors que ja no resideixen en l'adreça de la qual ell/ella és el titular (propietari o llogater)

- L’Ajuntament farà baixes d’ofici si detecta que hi ha persones empadronades en un domicili i realment no hi viuen

 

Si marxeu a un altre municipi de l’estat espanyol, no us heu de donar de baixa al padró municipal d’habitants. L’Ajuntament del municipi de destí ens comunicarà la vostra inscripció i llavors es tramitarà la baixa. Tot i així, si alguna persona necessita que consti de forma ràpida la seva baixa, pot demanar-la amb la presentació del document acreditatiu (volant o certificat) que indiqui la data d'alta al padró del municipi de destí.

Els espanyols que marxin a l’estranger han de comunicar la seva inscripció mitjançant el Consolat espanyol del país on es resideix, el qual ho transmetrà a l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i aquest al nostre municipi.


Qui ho pot sol·licitar?

● Per tramitar baixes per defunció: familiars de la persona difunta.

● Per trasllat fora d’Espanya de persones estrangeres: el mateix interessat, si és major d’edat i, en el cas dels menors, els seus representants legals. Aquest tràmit s’ha de fer presencialment.

● Per manifestació del titular de l’habitatge que declari que algú ja no forma part de la seva unitat de convivència: qui demostri un interès legítim sobre l’habitatge (propietari o llogater de l’immoble).

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any.

Termini de tramitació

● Les baixes per defunció es fan al moment.

● La resta de baixes es tramiten seguint la normativa.

En els casos de comunicació de baixa d’una persona que ja no viu al domicili, el termini aproximat per resoldre aquest procediment és de dotze mesos, i aquest tràmit només el pot interrompre l’interessat si compareix personalment i presenta al·legacions o efectua un canvi de domicili, o la persona sol·licitant que ha fet la sol·licitud de la baixa desistint del tràmit. En aquest cas ha de comparèixer juntament amb la persona afectada per l'expedient de baixa.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït

On es pot fer el tràmit?

Presencialment, al Departament d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només les tardes de dimecres de 16.30 h a 19 h

Tel.: 93 770 03 25 

També es pot iniciar la tramitació on-line, adjuntant el model específic que teniu en aquest apartat, clicant aquí


Requisits i Documentació requerida

  • Certificat de defunció del Registre Civil (original) i document d’identitat original i vigent de qui ve a fer el tràmit
  • Document identificatiu original (passaport, permís de residència) per a estrangers que es traslladen fora d’Espanya
  • Certificat del Consolat d'Espanya, del país de destí, per a persones amb nacionalitat espanyola que se'n van a viure a l'estranger (original)
  • Document identificatiu original i vigent de qui comunica la baixa d’una altra persona. També cal acreditar documentalment l’interès sobre l’habitatge (escriptura de propietat, contracte d’arrendament)
  • Document acreditatiu (volant o certificat) de l’alta al padró municipal d'habitants d’un altre municipi d'Espanya, amb data d'alta posterior al darrer moviment registrat al padró d’Abrera (original)
  • En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa

 

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat original i vigent.


Unitat tramitadora

Oficina d'Atenció Ciutadana

Normativa aplicable

Llei 4/1996, de 10 de gener, per la que es modifica la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb el Padró municipal (BOE núm. 11, de 12 de gener de 1996)

Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modifica el reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals aprovat pel reial decret 1690/1986, d’11 de juliol (BOE núm. 14, de 16 de gener de 1997)

Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, del President de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal (BOE núm. 71, de 24 de març del 2015)

Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T