Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIVENDRES, 19/07/2024 | 20:17 h

Petició de volant o certificat d'empadronament col·lectiu

Document de l'Ajuntament que informa del domicili d'una persona i de les persones amb les que conviu, tal com consten inscrites en el padró municipal d'habitants en el moment de fer el tràmit.

 

El document especifica les dades de les persones que conviuen en un mateix habitatge, segons consta en el moment de fer el tràmit en les dades del padró municipal d'habitants.

 


Qui ho pot sol·licitar?

Pot demanar-ho qualsevol persona habitant de les que apareguin inscrites, aportant la seva documentació identificativa.

Podrà demanar-ho una tercera persona aportant autorització d’una de les persones inscrites, juntament amb la seva documentació identificativa original i la documentació identificativa original de la persona que ho autoritza.

Per demanar el certificat d’una persona menor, caldrà presentar també l'original del llibre de família o certificat de naixement.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any.

Termini de tramitació

Un cop verificada la documentació (identificació/document d'autorització/representació) el document s'expedeix en un termini no superior a dos dies laborables.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït.

On es pot fer el tràmit?

Presencialment, al Departament d'Atenció Ciutadania de l'Ajuntament, en horari d'atenció al públic: 

 

Matins de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h

Tarde de dimarts i dimecres de 16:30h a 19:00h

* durant els mesos de juliol i agost només en les tardes de dimecres de 16:30h a 19:00h 

Telf. 937700325

 

De forma electrònica. podeu iniciar la tramitació telemàtica clicant aquí


Requisits i Documentació requerida

Requisits i Documentació requerida

 

Acreditació d’identitat:

Document d'identitat original de la persona sol·licitant: DNI, targeta d'identitat d'estranger (NIE) o passaport. Les persones de la Unió Europea presentaran el document d'identitat del seu país i el certificat d'Inscripció en el Registre Central d'Estrangers, si el tenen

- Document original de denúncia per pèrdua del document d'identitat, acompanyat de la sol·licitud de renovació o cita prèvia dels DNI espanyols -documentat-, juntament amb un document que n'acrediti la identitat.

 

- En el cas de documentació de persones menors s’ha d’aportar el llibre de família o el certificat de naixement original.

 

Autorització:

Autorització original signada per la persona/es interessada/es i per la persona autoritzada per fer el tràmit, acompanyada del document personal d'identitat (DNI, NIE o passaport) de les persones interessats (les persones de la Unió Europea presentaran el document d'identitat del seu país i el certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers, si el tenen), i si escau el llibre de família o el certificat de naixement original.

- Per a l’expedició de certificats de convivència, cal disposar del consentiment de les persones interessades per a la cessió de dades personals; si no, es farà constar únicament el nombre de persones inscrites. Cal acompanyar el consentiment amb el document personal d'identitat (DNI, NIE o passaport) de les persones interessades (les persones de la Unió Europea presentaran el document d'identitat del seu país i el certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers, si el tenen), i si escau, el llibre de família o el certificat de naixement original.

En cas de dubte, pot fer una consulta prèvia trucant al telèfon 937700325.


Unitat tramitadora

Servei d'Atenció a la Ciutadania

Vigència

El document tindrà una vigència de tres mesos.

Normativa aplicable

Llei 4/1996, de 10 de gener, per la que es modifica la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb el Padró municipal (BOE núm. 11, de 12 de gener de 1996)

Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modifica el reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol (BOE núm. 14, de 16 de gener de 1997)

Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la que es publica la resolució de 30 de gener de 2015, del President de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal (BOE núm. 71, de 24 de març del 2015)

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (reglament general de protecció de dades)

Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T