Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 19/05/2024 | 06:52 h
 • secretari-ària
 • OFERTA SECRETARIÀRIA

Obrim un procés de selecció per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball de secretari/ària de l'Ajuntament d'Abrera

16/4/2024

Cerques feina al nostre municipi? Des de l'Ajuntament d'Abrera obrim un procés per de selecció per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball de secretari/ària de l'Ajuntament d'Abrera. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des d'aquest dimarts 16 d'abril al dilluns 29 d'abril de 2024 (ambdós dies inclosos). A continuació podeu consultar tots els detalls del procés:

 

 


Objecte de la convocatòria:

Aquest dilluns 15 d’abril de 2024, s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el procés selectiu per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball de Secretari/ària de l’Ajuntament d’Abrera, corresponent a la convocatòria 2014/2024.

 

Les funcions a desenvolupar seran les descrites a l'article 3 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

 

Podeu consultar el detall de les bases de la convocatòria de secretari/ària de l'Ajuntament d'Abrera fent clic aquí.

 

 OFERTA SECRETARIÀRIA.jpg

 

Requisits per poder accedir a la plaça

 • Tenir la nacionalitat espanyola
 • Haver complert setze anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa fizada per la llei
 • Estar en possessió o estar en condicions d'obtenir en la data en la qual finalitzi el termini de presentació d'instàncies, la titulació exigida per a l'ingrés en els cossos o escales classificats en el subgrup A1, que és el títol de grau universitari, o bé el títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial
 • No estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat i d'incapacitat dels previstor a la legislació vigent en la matèria
 • Acreditar el nivell de suficiència de català (C1) (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment com a equivalent.

 

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert del dimarts 16 d'abril al dilluns 29 d'abril de 2024 (ambdós dies inclosos). Per a més informació:

Les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds:

 • De manera telemàtica a través de la seu electrònica (opció recomanada) fent clic aquí.
  Des de l'Ajuntament seguim impulsant l'atenció telefònica i l'assessorament en la tramitació electrònica. Per facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania, hem confeccionat un manual amb tota la informació. Consulteu el manual fent clic aquí.
 • Mitjançant el registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1). Podeu demanar cita prèvia podeu trucar al T. 93 770 03 25 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i les tarde de dimarts i dimecres de 16.30 h a 19 h o enviar-nos un correu electrònic a l'adreça informacio@abrera.cat. Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar mitjançant model d'instància normalitzat.

 

Més informació a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública fent clic aquí i a l'enllaç que trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina. 

 

Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web www.abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i "X" @AbreraInforma
 • Youtube "Ajuntament d'Abrera"
 • Ràdio Abrera (107.9 FM i www.radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

FALDÓ NOTÍCIES 2023


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies