Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DILLUNS, 17/06/2024 | 10:07 h

Servei de Mediació Ciutadana

És un servei públic i gratuït adreçat a la ciutadania d’Abrera on s’ajuda a prevenir, gestionar i resoldre els diferents conflictes de convivència, que sorgeixen en les relacions entre les persones de manera pacífica, imparcial i confidencial.

El servei de mediació ofereix un espai de diàleg, en el qual les parts voluntàriament poden arribar a acords en una situació de conflicte amb l’ajut d’un tercer neutral i imparcial, la persona mediadora. 

 

Quins conflictes poden ser atesos?

 • Comunitat de veïns: sorolls, neteja, organització i convivència interna de la comunitat...
 • Entitats/associacions: per qüestions d’organització, presa de decisions, gestió..
 • Espai públic: l’ús i l’ocupació dels espais públics urbans, com ara places, carrers, parcs, àrees esportives, civisme...
 • Família: problemes intergeneracionals, cura de persones dependents, relacions familiars, malentesos...
 • Escoles: conflictes entre els alumnes i/o amb el professorat o les famílies...
 • Comercials: sorolls, olors, obres... a establiments (bars, restaurants), problemes derivats de comerç de proximitat (botigues), temes relacionats amb contractes (lloguer compravenda)...

 

En quins conflictes no podem intervenir?

 • Divorcis
 • Conflictes en què una de les parts és el mateix Ajuntament
 • Conflictes en què s’hagi iniciat un procés penal

Qui ho pot sol·licitar?

- Podrà ser sol·licitat només que una de les parts estigui empadronada o tinguin domicili a Abrera (tant les persones físiques com jurídiques)
- Els que tinguin als seus fills en els centres educatius d’Abrera.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït

On es pot fer el tràmit?

Les persones que estiguin interessades poden adreçar-se i demanar cita prèvia:  

 

 • Presencialment: Serveis Socials, C/Major, 3 
 • Per telèfon: 93 770 29 11
 • Via correu electrònic: mediacio@abrera.cat
 • També es pot iniciar la tramitació on-line, clicant aquí

A tenir en compte

Procés de mediació

L'objectiu del procés és apropar les parts, escoltar, dialogar i reflexionar per gestionar la situació conflictiva que s'ha donat.

Una vegada feta la sol·licitud de mediació, la persona mediadora responsable s'entrevista i escolta les parts per separat per conèixer la seva visió de situació i ajudar a reflexionar-hi. Si hi ha voluntarietat de totes les parts, es realitza una o més trobades conjuntes de mediació.


Normativa aplicable

Enllaços d’interès

Diputació de Barcelona. Àrea d'Igualtat i Ciutadania. Programa de mediació ciutadana.

Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

Mediació i reparació penal. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

Mediació penal en l'àmbit juvenil. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

Llibre Blanc de la Mediació

 

Normativa

Recomanació núm. (98) 1, recomana als governs dels Estats membres a instituir o promoure la mediació familiar.

Directiva 2008/52/CE del Parlament Europeu i del Consell d'Europa, del 21 de maig de 2008, sobre certs aspectes de la mediació en assumptes civils i mercantils

Llibre verd de la mediació (Brussel·les 19/04/2002) document publicat per la Comissió Europea

Codi de Conducta Europeu per a mediadors, publicat per la Comissió Europea al juliol del 2004

Llei 15/2005, de 8 de juliol que modifica el Codi Civil i la Llei d'Enjudiciament Civil en matèria de separació i divorci

Llei 5/2012 de mediació en assumptes civils i mercantils

Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, ofereix la possibilitat que el menor participi en processos de conciliació i reparació del dany

Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat

Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família

Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Llei 2016/679 de Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T