Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 14/07/2024 | 21:11 h
 • oferta feina
 • Ofertes treball
 • Procés de selecció de 4 places d'Administratiu/va

  + 1

 • Procés de selecció de 9 places d'Auxiliar Administratiu/va

Obrim dos processos de selecció per a cobrir 4 places d'Administratiu/va i 9 places d'Auxliar Administratiu/va, dins el pla d’ocupació local 2024 de l'Ajuntament d'Abrera

8/7/2024

Estàs desocupat/da? Cerques feina al nostre municipi? Des de l'Ajuntament d'Abrera obrim dos processos de selecció de 4 places d'Administratiu/va i 9 places d'Auxliar Administratiu/va, dins el marc del Pla d’Ocupació Local 2024 de l'Ajuntament d'Abrera. El termini de presentació d’instàncies finalitzarà el dimecres 31 de juliol en el cas del concurs d'Administratiu/va i el divendres 2 d'agost per les places d'Auxiliar Administratiu/va. A continuació podeu consultar tots els detalls dels processos:

 

 


Procés de selecció de 4 places d'Administratiu/va

L’objecte de la present convocatòria és la selecció pel procediment de concurs-oposició lliure de 4 places d'Administratiu/va dins el marc del pla d’ocupació local 2024 de l'Ajuntament d'Abrera.

  

Els llocs de treball vinculats a aquestes places seran a la Policia Local d'Abrera, Promoció Econòmica, Acció Social i Territori.

 

Procés de selecció de 4 places d'Administratiu/va

 

Requisits per poder formar part del procés selectiu: 

 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores.
 • És preceptiva la nacionalitat espanyola per a la cobertura de places en aquells llocs de treball que impliquin una participació en l’exercici públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l’Estat o de les administracions públiques.
 • Les persones estrangeres a les quals es refereixen els apartats anteriors, així com els estrangers amb residència legal a Espanya, podran accedir a les administracions públiques com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat o Tècnic, o Superior, o equivalent o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en que finalitza el termini de presentació de sol·licituds. 
 • Haver complert 16 anys abans de la finalització del termini de presentació d’instàncies i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa legal per a l'accés de l'ocupació pública.
 • Posseir capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques i  l’exercici de les funcions corresponents al lloc de treball. No patir cap malaltia ni estar afectada per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria o disminueixi les aptituds per desenvolupar-les de forma permanent o transitòria.
 • No estar separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat.
 • No trobar-se sotmès/esa a cap de les causes d’incapacitat previstes a la legislació vigent i no estar afectat/ada per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
 • Tenir coneixements de llengua catalana de nivell C1 de la Secretaria de política lingüística o equivalent.

El compliment dels requisits exigits per poder participar en el procés selectiu s’han de produir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la contractació.

 

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert del dijous 4 de juliol al dimecres 31 de juliol de 2024 (ambdós dies inclosos). Per a més informació:

Les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds:

 • De manera telemàtica a través de la seu electrònica (opció recomanada) fent clic aquí.
  Des de l'Ajuntament seguim impulsant l'atenció telefònica i l'assessorament en la tramitació electrònica. Per facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania, hem confeccionat un manual amb tota la informació. Consulteu el manual fent clic aquí.
 • Mitjançant el registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1). Podeu demanar cita prèvia podeu trucar al T. 93 770 03 25 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i les tarde de dimarts i dimecres de 16.30 h a 19 h o enviar-nos un correu electrònic a l'adreça informacio@abrera.cat. Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar mitjançant model d'instància normalitzat.

 

Procés de selecció de 9 places d'Auxiliar Administratiu/va

L’objecte de la present convocatòria és la selecció pel procediment de concurs-oposició lliure de 9 places d'Auxiliar Administratiu/va dins el marc del pla d’ocupació local 2024 de l'Ajuntament d'Abrera.

  

Els llocs de treball vinculats a aquestes places seran a OAC, Gestió de les Persones, Seguretat Ciutadana, Serveis Econòmics, Secretaria, Gerència i Acció Social.

 

Procés de selecció de 9 places d'Auxiliar Administratiu/va

 

Requisits per poder formar part del procés selectiu: 

 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores.
 • És preceptiva la nacionalitat espanyola per a la cobertura de places en aquells llocs de treball que impliquin una participació en l’exercici públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l’Estat o de les administracions públiques.
 • Les persones estrangeres a les quals es refereixen els apartats anteriors, així com els estrangers amb residència legal a Espanya, podran accedir a les administracions públiques com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.
 • Estar en possessió del títol d'ESO, Graduat Escolar o FP de primer grau, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en que finalitza el termini de presentació de sol·licituds. 
 • Haver complert 16 anys abans de la finalització del termini de presentació d’instàncies i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa legal per a l'accés de l'ocupació pública.
 • Posseir capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques i  l’exercici de les funcions corresponents al lloc de treball. No patir cap malaltia ni estar afectada per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria o disminueixi les aptituds per desenvolupar-les de forma permanent o transitòria.
 • No estar separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat.
 • No trobar-se sotmès/esa a cap de les causes d’incapacitat previstes a la legislació vigent i no estar afectat/ada per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
 • Tenir coneixements de llengua catalana de nivell C1 de la Secretaria de política lingüística o equivalent.

El compliment dels requisits exigits per poder participar en el procés selectiu s’han de produir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la contractació.

 

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert del dilluns 8 de juliol al divendres 2 d'agost de 2024 (ambdós dies inclosos). Per a més informació:

Les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds:

 • De manera telemàtica a través de la seu electrònica (opció recomanada) fent clic aquí.
  Des de l'Ajuntament seguim impulsant l'atenció telefònica i l'assessorament en la tramitació electrònica. Per facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania, hem confeccionat un manual amb tota la informació. Consulteu el manual fent clic aquí.
 • Mitjançant el registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1). Podeu demanar cita prèvia podeu trucar al T. 93 770 03 25 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i les tarde de dimarts i dimecres de 16.30 h a 19 h o enviar-nos un correu electrònic a l'adreça informacio@abrera.cat. Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar mitjançant model d'instància normalitzat.

 

oferta feina

 

 

Més informació a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública fent clic aquí o específicament de cada procés selectiu, en els enllaços que trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina. 

 

 

Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web www.abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i "X" @AbreraInforma
 • Youtube "Ajuntament d'Abrera"
 • Ràdio Abrera (107.9 FM i www.radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

FALDÓ NOTÍCIES 2023


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies