Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DISSABTE, 18/05/2024 | 05:32 h
 • Obert un procés per a la contitució d'una borsa de treball de Tècnics/ques de Gestió de Recursos Humans

Nou procés per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnics/ques de Gestió de Recursos Humans

El termini s'obre aquest divendres 23 de juny 6 i finalitzarà divendres 7 de juliol (ambdós dies inclosos)

22/6/2023

Estàs desocupat/da? Cerques feina al municipi? Des de l'Ajuntament d'Abrera s'obre un nou procés per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnics/ques de Gestió de Recursos Humans. El termini de presentació de candidatures s'obre aquest divendres 23 de juny i finalitzarà el divendres 7 de juliol (ambdós inclosos). A continuació us detallem les característiques del procés.


Funcions bàsiques a desenvolupar

 • Col·laborar amb la gestió dels instruments d’ordenació del personal, plantilla, RLT, organigrama, registre de personal.
 • Elaborar informes i valoracions tècniques dintre de l’àmbit d’actuació de recursos humans.
 • Elaborar bases de selecció i de provisió de llocs de treball, col·laborar en el procés tècnic i administratiu.
 • Tramitar permisos de maternitat, reducció de jornada, excedències, comissions de serveis, control i seguiment d’incapacitat per malaltia, accidents laborals, així com expedients de jubilació i de cessament voluntari, permisos retribuïts i no retribuïts, etc.
 • Gestionar i tramitar la nòmina del personal:
  • Tramitació tècnica: càlcul, seguiment i supervisió, instrumentat amb el programa de nòmines.
  • Actualització i aplicació de la normativa referent a aquest àmbit.
  • Tramitació interna administrativa: Requeriments als departaments i elaboració de la nòmina i detall de les variacions respecte de l’anterior.
  • Propostes d’aprovació i execució de la nòmina (decrets, acords JGL o ple).
  • Elaboració de previsions i càlcul de costos.
 • Gestió integral de les assegurances socials:
  • Sistema de liquidació directa (SLD)
  • Sistema de remissió electrònica de documents (RED)
  • Arxius RNT, RLC, DCL, CRA a través de la plataforma SILTRA.
  • Gestió d’incidències de cotització.
 • Tramitació administrativa.
 • Càlcul de costos.
 • Resolucions.
 • Gestió integral dels processos d’afiliació al règim general, contractació laboral, processos d’incapacitat derivats de malaltia comunica i/o accident de treball, liquidacions mensuals i anuals de l’IRPF dels empleats/des públics, i qualsevol altre de similar naturalesa que li pugui ser atribuït/da.
 • Tramitar els nomenaments dels funcionaris i personal eventual, contractacions laborals, per mitjà de l’elaboració de decrets, actes de presa de possessió, formalitzacions de contractes laborals i tramitar la corresponent publicació al BOPB, DOGC, etc.
 • Realitzar resolucions i certificats de reconeixement de serveis prestats en l’administració a efectes de triennis (d’antiguitat, de situació del treballador, d’ingressos, nòmines, de seguretat social, etc.).
 • Confecció, col·laboració, tramitació, seguiment i suport tècnic de tot allò relatiu a les aplicacions pressupostàries del Capítol 1 “despeses de personal” i del Capítol 2 “despeses de béns corrents i serveis” del pressupost municipal.
 • Assessorar i informar en relació aspectes laborals i de contractació tant a l’àrea com a la resta de l’organització així com a entitats externes.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d'índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació funcionarial amb la Corporació.
 • Elaborar i gestionar l’oferta pública d’ocupació segons la legislació vigent.
 • Altres tasques de caràcter similar relacionades amb la seva categoria que li siguin assignades pels seus superiors.

 

Podeu consultar les bases del procés per a la contitució d'una borsa de treball de Tècnics/ques de Gestió de Recursos Humans fent clic aquí.

 

Obert un procés per a la contitució d'una borsa de treball de Tècnics/ques de Gestió de Recursos Humans 

 

Titulació mínima requerida

 • Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents:

Titulació universitària: diplomatura o grau universitari o titulació equivalent en l’àmbit de les ciències socials i jurídiques o estar en condicions d’obtenir-lo en el termini de presentació d’instàncies.

Els aspirants estrangers han d’estar en possessió i acreditar títol reconegut a Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.

 • Nivell de suficiència de català C1 (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment com a equivalent.

 

El termini de presentació de candidatures romandrà obert des del divendres 23 de juny i fins al divendres 7 de juliol de 2023 (ambdós dies inclosos). Us expliquem com podeu presentar les vostres instàncies:

 

Les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds:

 • De manera telemàtica a través de la seu electrònica (opció recomanada) fent clic aquí.
  Des de l'Ajuntament s'impulsa l'atenció telefònica i l'assessorament en la tramitació electrònica. Per facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania, s'ha confeccionat un manual amb tota la informació. Consulteu el manual fent clic aquí.
 • Mitjançant cita prèvia a través del registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1).
 • Per demanar cita prèvia podeu trucar al T. 93 770 03 25 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i les tardes de dimarts i dimecres de 16.30 h a 19 h o enviar un correu electrònic a l'adreça informacio@abrera.cat. L'atenció presencial per cita prèvia a l'OAC serà els matins de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h. Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar mitjançant model d'instància normalitzat.

 

Més informació a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública fent clic aquí i a l'enllaç que trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina.

 

 

 Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i Twitter @abrerainforma
 • Youtube Ajuntament d'Abrera
 • Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

FALDO NOTICIES CORONAVIRUS CANALS COMUNICACIÓ


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies