Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DISSABTE, 13/04/2024 | 06:27 h
 • Ajuntament d'Abrera. Brigada Municipal
 • Ajuntament d'Abrera. Brigada Municipal
 • Ajuntament d'Abrera. Brigada Municipal

  + 1

 • Ajuntament d'Abrera. Brigada Municipal

L'Ajuntament d'Abrera obre un procés de selecció per a la cobertura de tres places d'Oficial de tercera de brigada municipal a través del Pla d'Ocupació Local de l'any 2023, amb reserva per a persones amb risc d’exclusió social

15/5/2023

Estàs desocupat/da? Cerques feina al nostre municipi? Des de l'Ajuntament d'Abrera s'obre un procés de selecció per a la selecció i posterior contractació temporal durant sis mesos de 3 oficials de tercera de brigada de via pública dins el marc del Pla d’Ocupació Local 2023, amb reserva per a persones amb risc d’exclusió social. La convocatòria s'emmarca dins el catàleg 2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

 

El termini de presentació d'instàncies romandrà obert des d'aquest dimarts 16 de maig fins el dijous 25 de maig (ambdós dies inclosos). A continuació us detallem les característiques del procés:


Funcions bàsiques a desenvolupar:

 • Executar funcions elementals i rutinàries vinculades a la construcció, manteniment i conservació de construccions, instal·lacions d’aigua, gas, electricitat, obres, pintura, fusteria, neteja i manteniment de la via pública, dins del seu àmbit d’actuació.
 • Efectuar tasques de suport de jardineria.
 • Netejar la via pública, netejar elements del mobiliari urbà.
 • Donar suport al responsable de la brigada i als oficials en la realització dels treballs a desenvolupar.
 • Col·laborar en el muntatge i desmuntatge d’infraestructures necessàries: tarimes, trasllat de mobiliari, escenaris, materials, etc. Per al desenvolupament de qualsevol tipus d’esdeveniment o adequació d’espais.
 • Vetllar per bon ús del material de treball
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per l'ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de gestió.

 

El termini de presentació d'instàncies romandrà obert des d''aquest dimarts 16 de maig fins dijos 21 d'abril i fins el dijous 25 de maig (ambdós dies inclosos)

 

Per formar part d'aquest procés cal:

 • Situació d’atur i inscrits al SOC com a demandants d’ocupació no ocupats i inscripció activa en el Servei d’Ocupació Local. La situació d’atur ha donar-se des de la presentació de la sol·licitud de participació en el procés selectiu, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i fins el moment de la contractació.
 • Tenir i acreditar la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els hi sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors.
 • També podran ser admesos/es el cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents i acreditin aquesta situació.
 • Les persones aspirants nacionals d’altres membres de la Unió Europea han d’acreditar documentalment la nacionalitat.
 • Les persones aspirants nacionals d’altres estats diferents als que formen part de la Unió Europea hauran d’aportar permís de residència i treball, d’acord amb la normativa vigent.
 • Haver complert 16 anys abans de la finalització del termini de presentació d’instàncies i no excedir de la edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver estat sotmès/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en el mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública. El personal laboral que hagués estat acomiadat disciplinàriament d’una administració pública no
  podrà optar a un contracte de treball amb funcions similars a les que s’exercien.
 • No patir cap malaltia o discapacitat, física o psíquica, que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies d’aquest lloc de treball.
 • Estar inclòs/a en algun dels col·lectius en situació de risc d’exclusió social, especificats a l’apartat 1.4 de la base primera, inscrits al Servei d’Acció Social municipal, prèviament a la convocatòria.
 • Estar en possessió del carnet de conduir de vehicles, classe B (per dos dels perfils oferts).

 

Per a més informació sobre el procés de selecció de 3 llocs d'Oficial de tercera de brigada municipal, dins el Pla d'Ocupació Local 2023, feu clic aquí o consulteu l'enllaç que trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina. 

 

Procés de selecció de 3 llocs d'Oficial de tercera de brigada municipal, dins el Pla d'Ocupació Local 2023, amb reserva per a persones amb risc d'excusió social

Per formar part d'aquest procés cal estar inscrit als Serveis Socials municipals i inclòs/a en algun dels col·lectius en situació de risc d’exclusió social que es detalla a contiuació:

 • Aturats de llarga durada (més d’un any).
 • Majors de 45 anys.
 • Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció i persones que no hi poden accedir perquè no compleixen els requisits però que es troben segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió.
 • Persones en recerca activa de feina i apuntada al SLO.
 • Persones que no han participat en els darrers 2 anys en un pla ocupacional.
 • Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral,
 • Persones amb addicions que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social.
 • Persones amb càrregues familiars: menors o dependents.
 • Famílies monoparentals o nombroses.
 • Dones víctimes de violència de gènere.
 • Dependents econòmicament.
 • Altres col·lectius a valoració dels serveis socials municipals.

 

Per a més informació sobre el procés de selecció de 3 llocs d'Oficial de tercera de brigada municipal, dins el Pla d'Ocupació Local 2023, amb reserva per a persones amb risc d'exclusió social feu clic aquí o consulteu l'enllaç que trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina.

 

En aquest cas, les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds:

 • De manera telemàtica a través de la seu electrònica (opció recomanada) fent clic aquí. Des de l'Ajuntament es segueix impulsant l'atenció telefònica i l'assessorament en la tramitació electrònica. Per facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania, hem confeccionat un manual amb tota la informació. Consulteu el manual fent clic aquí.
 • Mitjançant cita prèvia a través del registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1).
 • Per demanar cita prèvia podeu trucar al T. 93 770 03 25 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i les tardes de dimarts i dimecres de 16.30 h a 19 h o enviar-nos un correu electrònic a l'adreça informacio@abrera.cat. L'atenció presencial per cita prèvia a l'OAC serà els matins de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h. Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar mitjançant model d'instància normalitzat.

 

Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i Twitter @abrerainforma
 • Youtube Ajuntament d'Abrera
 • Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

FALDO NOTICIES CORONAVIRUS CANALS COMUNICACIÓ

 

 

 


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies