Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIJOUS, 24/06/2021 | 11:47 h

NOTÍCIES

 • Obrim la convocatòria per cobrir la plaça d'un/a Tècnic/a Especialista Mitjà de Serveis Econòmics i la constitució d'una borsa de treball

Obrim la convocatòria per cobrir la plaça d'un/a Tècnic/a Especialista Mitjà de Serveis Econòmics i la constitució d'una borsa de treball

28/10/2019

Les persones interessades a formar part de la convocatòria de la plaça d'un/a Tècnic/a Especialista Mitjà de Serveis Econòmics i la constitució d'una borsa de treball poden presentar la sol·licitud al Registre General d'Entrades de l'Ajuntament d'Abrera. El termini s'allargarà fins al dilluns 25 de novembre.

Les funcions a desenvolupar seran les següents:

 • Tasques de suport tècnic en l’àmbit de Serveis Econòmics.
 • Participar en la redacció, manteniment i disseny dels procediments que li assignin dins el seu àmbit competencial.
 • Col·laborar en les tasques de control intern de la Intervenció.
 • Realitzar tasques de control de l’estat de l’execució del pressupost tant d’ingressos com de despeses, tractar la informació pressupostària i elaborar estadístiques.
 • Col·laborar en la tramitació administrativa dels expedients relacionats amb el pressupost de la corporació: modificacions pressupostàries, estudi del romanent de crèdit, regularitzacions comptables, liquidació del pressupost, compte general, i qualsevol altre assignat per Serveis Econòmics.
 • Tramitació administrativa dels expedients propis de Serveis Econòmics d’acord amb les directrius dels seus superiors. - Tramitar la informació per les obligacions i comunicacions derivades de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 • Rendicions de comptes davant les administracions de la Generalitat i l’Estat.
 • Dur a terme el compliment de la Llei de transparència i accés a la informació en tot allò relacionat a Serveis Econòmics.
 • Actualitzar i controlar bases de dades, llistats, estadístiques, etc.
 • Portar a terme tasques de verificació, contrast i certificació.
 • Participar en la redacció d’ordenances fiscals.
 • Participar en l’elaboració d’informes, memòries i documents dins l’àmbit econòmic.
 • Assessorar tècnicament a ciutadans, usuaris i personal de l’administració.
 • Participar en aquelles inspeccions, comprovacions que li siguin assignades per vetllar i controlar pel compliment de la legalitat i de la qualitat tècnica de la gestió comptable.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat (que es mantindran una vegada acabada la seva vinculació amb la corporació).
 • I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el proper dilluns 25 de novembre.

Els/les interessats/des que desitgin formar part de la convocatòria hauran de presentar la seva sol·licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera, plaça de la Constitució, 1, de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h i dimarts i dimecres de 16.30 h a 19.00 h. El document de sol·licitud es facilitarà a les dependències municipals i en aquesta pàgina web.

 

Trobareu tota la informació relacionada amb aquesta convocatòria a la secció d’Oferta d’Ocupació Pública, fent clic aquí.


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies