Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 01/08/2021 | 23:35 h

NOTÍCIES

 • Ajuts per al pagament del lloguer

Ja es poden sol·licitar els ajuts pel pagament del lloguer

23/4/2019

L'Ajuntament d'Abrera s'adhereix un any més a la convocatòria d'ajuts pel pagament del lloguer de la Generalitat i obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer per a sectors de la nostra població en risc d'exclusió social.

Aquesta nova convocatòria d’ajuts al pagament del lloguer, està engegada per la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i gestionada pel Consell Comarcal.

 

S’hi poden acollir totes aquelles persones residents a Abrera que compleixin els requisits establerts en la convocatòria anual. La quantia de l’ajut és del 40% de l’import del lloguer anual de l’habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge.

 

La data màxima de presentació de sol·licituds serà el proper7 de juny de 2019.

 

Requisits dels sol·licitants:

 • Tenir residència legal a Catalunya
 • Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer i no ser superior a 2,80 vegades l’IRSC, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent, i estar-hi empadronat
 • No pagar un lloguer mensual de l’habitatge superior a 600 € en la demarcació de Barcelona (Per a famílies nombroses l’import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros)
 • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud
 • Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social

 

Exclosos/es de l'ajut:

 • Les unitats de convivència en què alguna de les persones tingui relació de parentiu, per matrimoni o relació anàloga, consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores.
 • Les unitats de convivència en què alguna de les persones sigui propietària o usufructuària d’un habitatge en territori espanyol, llevat que es disposi de l’ús de gaudi.
 • Si tenen un import superior a 500 € a la casella 395 de la declaració de l’IRPF de l’exercici 2016, excepte si aquest import és resultat d’una dació en pagament a conseqüència d’una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent.
 • Els arrendataris d’habitatges gestionats o administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

 

Documentació que ens haureu de presentar:

 • Sol·licitud i tots els impresos facilitats degudament emplenats i signats
 • DNI/NIE, o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència, o document identificatiu que tingui. En cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar en la sol·licitud l'anterior document d'identificació NIE.
 • Volant de convivència
 • Informe de vida laboral actualitzat dels més grans de 16 anys, treballin o no
 • Llibre de família, en el cas que hi hagi menors d’edat
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:
 • Declaració de l'IRPF corresponent al període impositiu immediatament anterior (exercici 2016), amb termini de presentació vençut en la data de presentació de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral. 
 • Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i l'informe de vida laboral o el certificat corresponent de les pensions o ajuts exempts de tributació, si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF.
 • En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingressos de la manera anterior o en els ingressos de la declaració de la renda no es compleixi el requisit de tenir uns ingressos mínims per pagar el lloguer o hagin tingut un canvi significatiu dels ingressos respecte al període general a justificar, ho farà per mitjà d'una declaració responsable.
 • Informe sobre la situació socioeconòmica emès pels Serveis Socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores per a la gestió d'aquestes prestacions, en cas que tots els ingressos d'una unitat de convivència s'acreditin per mitjà d'una declaració responsable.
 • El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En el cas, que els efectes del contracte siguin a partir de l'1 de juny de 2014: acreditació del compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
 • Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2018 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud
 • Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció
 • Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb alguna discapacitat igual o superior al 65 %
 • Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere
 • Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l'Interior corresponent o la sentència judicial ferma
 • Títol de família nombrosa vigent
 • Títol de família monoparental vigent
 • Document acreditatiu de ser persona jove extutelada, i tenir entre 18 i 21 anys
 • Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder ser subjecte del Pla de protecció internacional a Catalunya

 

Per a més informació les persones interessades es podran adreçar a:

Dilluns, de 9:00 h a 14:00 hores i dimecres, de 9:00 h a 14:00 h. I de 16:30 h a 18:00 h

Al Servei Jurídic Administratiu de Territori i Sostenibilitat Av. Lluis Companys núm. 8

Telèfon: 937700325 - – Ext.: 1137

 

On es presenta la documentació?

A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera, (plaça de la Constitució 1, planta baixa) de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h (dimarts i dimecres de 16.30 h a 19.00 h).

 


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies