Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 14/08/2022 | 14:57 h

TRÀMITS

Presentació de propostes per als Pressupostos Participatius 2019-2020

Què són els pressupostos participatius?

 

És un procés participatiu mitjançant el qual els veïns i les veïnes d’Abrera proposarem, debatrem i decidirem el destí de 300.000 € de la partida d’inversions (obres, mobiliari urbà, enllumenat públic, senyalització viària, clavegueram, vehicles, web, aplicacions informàtiques equipaments d’edificis, etc.) dels pressupostos municipals 2019-2020.

Els ciutadans i ciutadanes proposarem projectes, aquells que reuneixin els requisits establerts passaran a la fase de votació i entre totes i tots triarem i decidirem els que es duran a terme. 

Les propostes hauran de reunir les condicions següents:

 

És un requisit indispensable que els projectes constitueixin inversions de qualsevol àmbit de competència municipal. Pot ser la millora d’un espai públic o dels equipaments municipals per a la seva modernització, adaptació, reparació, conservació o manteniment. Pot consistir en la compra de béns no consumibles (tenen una previsió de vida útil superior a un any): vehicles, eines, equips informàtics, material esportiu, entre d’altres; la realització d’una obra, la creació d’una web, aplicació, wifi públic…

 -Les propostes han de tenir un import màxim de 80.000,00 euros, més IVA (96.800,00€). 

-Han de ser executables durant l'any 2020 i no poden comprometre exercicis posteriors. 

-Han de ser iniciatives concretes, valorables econòmicament. 

-Han de ser d’interès general (no poden respondre a interessos personals o particulars d’un col·lectiu o entitat concrets). 

-Cal que facin referència a àmbits i temes de competència municipal. 

-Han de ser realitzables tècnicament i el màxim de viables econòmicament, i han de respectar el marc jurídic i legal existent. 

-No poden implicar solapament o duplicació amb altres actuacions municipals en marxa, o en projecte. 

-No poden provocar exclusió social, ni ser contràries als drets humans, o lesionar drets de tercers; han de ser equitatives des d’un punt de vista de gènere, inclusives, obertes i dirigides al conjunt de la població, amb visió de ciutat i sostenibles amb el medi ambient. 

-Les propostes presentades hauran d’adequar-se a les lleis i normatives vigents del municipi.

 Es podrà presentar una proposta per participant/persona/física/associació/empresa)

 I si tens cap dubte, pots formular les consultes a l’adreça de correu electrònic abreraparticipa@abrera.cat.

 


Qui ho pot sol·licitar?

El procés de pressupostos participatius és un procés obert a la ciutadania, entitats i comerciants d’Abrera.
Podrà presentar projectes qualsevol persona (a partir de 16 anys), entitat, associació, comerç o empresa vinculats a Abrera, ja sigui per residència o per l’exercici de qualsevol tipus d’activitat al municipi (professional, comercial, laboral, cultural, etc.).

Quan es pot sol·licitar?

Presenta el “formulari de presentació de propostes” adjunt en aquest tràmit, del dia 20 de gener al 16 de febrer de 2020.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït.

On es pot fer el tràmit?

Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

 

També es pot iniciar la tramitació on-line clicant aquí


Requisits i Documentació requerida

Les propostes es presentaran mitjançant un model d’imprès normalitzat facilitat per l’Ajuntament, disponible en paper i en format digital, que contindrà els apartats següents:


· Nom de la persona, entitat o raó social de l’empresa que realitza la proposta
· DNI o CIF
· Adreça de correu electrònic i/o telèfon
· Títol de la proposta
· Descripció breu, concisa i precisa de l’actuació
· Localització
· Motiu de la proposta i objectius
· Pressupost aproximat de l’actuació


Òrgan responsable de la resolució

Àmbit de Participació Ciutadana

Normativa aplicable

-La que es deriva dels articles 69 i 70 bis de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
-L’article 75 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
-La Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana, articles 1, 2, 40 a 43, 46 a 53 i disposició addicional segona
-Decret legislatiu 2/2003, per al qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
-Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març
-El R.D. 500/1990, de 20 d'abril, per al qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals
-Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per al qual s'estableix l'estructura dels pressupostos dels ens locals  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T