Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIVENDRES, 19/07/2024 | 20:54 h

INSCRIPCIÓ TALLERS CASAL DE JOVES

Empleneu les dades d'aquest formulari per realitzar la inscripció.

 

En el cas de ser major d'edat, només omplir l'etiqueta "dades del/la participant"

 

A la part inferior de la pàgina trobareu un desplegable en el que podreu escollir el taller que desitjeu realitzar.

 

Places limitades.


 • DADES DEL/LA SOL·LICITANT

 • DADES DEL/A PARTICIPANT

 • DADES DE QUI AUTORITZA

 • AUTORITZO

 • DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LES FAMÍLIES DE JOVES MENORS D’EDAT INSCRITS ALS TALLERS JOVES

 • Dades personals
 • A través del present document declaro responsablement:

  1. Que prendré la temperatura al/la meu/va fill/a abans de sortir de casa per assistir als tallers del Casal de Joves 2021 i que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, no assistirà als tallers del Casal de Joves.

  2. Que conec l’obligació d’informar al Casal de Joves de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el personal del Casal de Joves davant de qualsevol incidència.

  Tanmateix, als efectes d’adoptar les mesures de prevenció i seguretat oportunes per evitar la propagació i nous contagis per covid-19, us informem i recordem que:
  1. S’haurà d’abstenir de venir als tallers del Casal de Joves en els casos següents:
   1. Si durant els darrers 14 dies i en aquest moment, el/la jove:
    1. Presenta simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
    2. Ha estat positiu de covid-19 i/o ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
    3. Ha estat en contacte estret amb alguna persona que hagi donat positiu de covid-19 i/o que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
  2. S’haurà d’informar al personal del Casal de Joves, i el més aviat possible, en cas que:
   1. El seu fill/a pateixi alguna o algunes de les malalties següents:
    1. Malalties respiratòries
    2. Malalties cardíaques greus.
    3. Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells joves que necessiten tractaments immunosupressors).
    4. Diabetis mal controlada.
    5. Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
   2. El/la seu/va fill/a, malgrat pateixi alguna o algunes de les malalties següents, hagi valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar:
    1. Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
    2. Malalties cardíaques greus.
    3. Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells joves que necessiten tractaments immunosupressors).
    4. Diabetis mal controlada.
    5. Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
     En aquest supòsit, caldrà aportar el certificat mèdic corresponent.
 • a. He llegit i he entès la informació que es proporciona en aquest document.

  b. Soc conscient dels riscos de contagi per covid-19 inherents a la pròpia naturalesa d’aquest servei públic, i els assumeixo.

  c. Em comprometo a complir les mesures de prevenció i de seguretat que es detallen en aquest document, així com les que imposin les autoritats sanitàries, als efectes d’evitar la propagació i nous contagis per covid-19 durant el temps que el meu fill/a assisteixi als tallers del Casal de Joves.

 • Declaració responsable per a les famílies en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19

 • Declaro sota la meva responsabilitat:

 • Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat.
 • per als dies que duri l’activitat, en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents.
 • compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.
 • compleix els requisits de salut següents:
 • Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19:
 • Dades pare/mare o tutor/tutora

 • D’acord amb el que disposa l'art. 13 del Reglament (UE) 2016/679 i l'art. 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que les seves dades personals s’inclouran al fitxer Usuaris de Serveis Municipals, del que és responsable l’Ajuntament d’Abrera i seran objecte de tractament per gestionar, controlar i garantir l'anotació fidedigna de la presentació dels documents adreçats a l’Ajuntament i dels que l’Ajuntament adreci a altres administracions o als particulars, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com els altres drets que li corresponguin, mitjançant el correu electrònic: informació@abrera.cat o en el correu postal: Departament d’ Atenció Ciutadana de l’Ajuntament - Plaça de la Constitució número 1, 08630 Abrera.

 •  He llegit i accepto la política de protecció de dades
 • * Camps obligatoris

AVÍS LEGAL


L'enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l'usuari, implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. L'Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T