Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 25/02/2024 | 13:13 h

RESERVA ESPECTACLES

A causa de l'estat d'excepcionalitat que estem vivint per les mesures preses per la prevenció i contenció del Coronavirus, des de l'Ajuntament d'Abrera hem posat totes les energies per poder oferir espectacles prenent mesures higiènico-sanitàries excepcionals amb control d'aforament tenint en compte la distància de seguretat necessària per cada participant. És per aquest motiu, que el desenvolupament dels espectacles estarà condicionat en tot moment a les mesures dictaminades per les autoritats sanitàries i a l'evolució del Covid-19, per tant, podria tenir modificacions.


 • Espectacles. RESERVES TANCADES
 • DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA GENERADA PER LA COVID-19.
  Declaro sota la meva responsabilitat:
  - Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l'espectacle. Així mateix, entenc que l'Ajuntament d'Abrera no és responsable de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'espectacle.
  - Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció i contenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l'espectacle.
  - Que m’encarrego que totes les persones assistents portin la mascareta abans, durant i després del desenvolupament de l'espectacle.
  Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l'espectacle, tots els i les assistents han de complir els requisits de salut següents:
  - Absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  - No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors al desenvolupament de l'espectacle.
 • D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades facilitades seran utilitzades exclusivament amb la finalitat de formalitzar les sol·licituds d’inscripció dels espectacles de la Festa d'Abrera 2020 i no es preveu la seva cessió a tercers llevat d’obligació legal. El responsable de les mateixes és l’Ajuntament d’Abrera: Plaça de la Constitució número 1, 08630 – informació@abrera.cat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com els altres drets que corresponguin a través de la seu electrònica de l’Ajuntament https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat

 • Drets d'imatge: Autoritzo a l'Ajuntament d'Abrera a captar imatges de les persones assistents: tant d'adults com de menors d'edat. Les imatges podran ser emprades per reproduir-les, publicar-les i que puguin aparèixer en fotografies i vídeos, per la seva reproducció en suport digital i paper.
 •  He llegit i accepto la política de protecció de dades
 • * Camps obligatoris

GUIA D'ACCÉS ALS ESPECTACLES
A continuació trobareu les indicacions i les mesures sanitàries a seguir durant els diferents espectacles:

Accessos d'entrada i sortida:
1. Podreu accedir per dues zones:
- Porta A (ZONA A): c/Antonio Machado.
- Porta B (ZONA B): c/Federico Garcia Lorca.
2. Caldrà escollir una franja horària que determinarà l'hora d'accés al recinte: 20:30 , 20:40 o 20:50. Preguem ser puntuals per facilitar una entrada esglaonada.
3. Només serà permesa l'entrada a les persones prèviament inscrites.
4. Respecte la distància de seguretat de la cua marcada al paviment.
5. A la porta d'accés corresponent es validarà la inscripció verificant la persona de contacte, la qual podrà accedir amb el nombre d'entrades inscrites (màxim 5).
6. Un cop validada la inscripció, el personal de l'Ajuntament d'Abrera us guiarà fins a la zona assignada per veure l'espectacle.
7. Un cop assignat el lloc, les persones assistents no es podran moure ni aixecar del lloc fins que el personal de l'Ajuntament ho autoritzi. En cas d'emergència, contactar amb el personal de l'Ajuntament.
8. Un cop finalitzat l'espectacle, no serà permès sortir del recinte, fins que el personal de l'Ajuntament no ho autoritzi. Les sortides seran esglaonades amb acompanyament del personal de l'Ajuntament.

Mesures higienico-sanitàries:

1. És obligatori l'ús de mascareta.
2. A l'entrada del recinte s'haurà d'utilitzar el gel hidroalcohòlic del qual disposarà l'Ajuntament d'Abrera.
3. No està permès desplaçar ni moure cadires.
4. No està permès fer ús del lavabos del recinte.
5. No està permès fer ús de les fonts d'aigua.
6. No està permès fumar dintre ni en les immediacions del recinte.
7. Evitar concentracions abans i després a les entrades del recinte.

L'incompliment d'aquestes mesures implicarà l'exclusió a l'espectacle

 


AVÍS LEGAL


L'enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l'usuari, implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. L'Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T