Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 08/04/2020 | 14:59 h

TRÀMITS

Licitacions a Contractes

Mitjançant aquest tràmit les empreses poden participar en una licitació convocada per l’Ajuntament d’Abrera per contractar un bé, producte, servei o obra que cobreixi les seves necessitats.

Conclosa la fase de preparació del contracte s’inicia el procediment o fase de licitació que té com a finalitat dur a terme la selecció del contractista.

Així com la fase anterior tenia caràcter intern i es desenvolupa plenament al si de l’ens contractant, el procediment d’adjudicació es desenvolupa d’acord a principis de publicitat i concurrència, i suposa l’entrada en contracte amb els agents del mercat per tal de determinar quin agent (empresa o professional), d’entre tots els que es troben capacitats per a la correcta execució del contracte, s’ofereix a fer-ho en condicions més avantatjoses en termes de preu i/o qualitat.

El procediment d’adjudicació dels contractes s'ha d'ajustar als principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats.


Qui ho pot sol·licitar?

Totes aquelles empreses i empresaris individuals que compleixin amb els requisits establerts als plecs de clàusules reguladors de la contractació.

Quan es pot sol·licitar?

En termes generals, el termini per a la presentació de sol·licituds serà l’establert a l’anunci de licitació publicat al Perfil de contractant.

Termini de tramitació

Segons allò establert a la Llei de contractes del sector públic.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït.

On es pot fer el tràmit?

La tramitació es farà de forma telemàtica accedint al Perfil de contractant.


Requisits i Documentació requerida

La documentació indicada en el plec regulador del procediment en què es vulgui participar, publicat en el Perfil de contractant.

Cal aportar la documentació que exigeixi el plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació corresponent.


A tenir en compte

Perfil del contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix la Llei 9/2017. de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través d'aquest enllaç.

Registre Públic de Contractes

El Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya és una eina mitjançant la qual els ajuntaments incriuen les dades bàsiques dels contractes adjudicats, així com també, si escau, les seves modificacions, pròrroques, variacions de terminis o de preu, el seu import final i extinció. Serveix, doncs, per complir les obligacions en matèria de transparència. Es pot consultar en el següent enllaç.

 

Novetats en Contractació Pública: Sobre Digital 2.0

En el marc de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic s’estableix l’obligació de tramitació electrònica en tots els procediments de contractació administrativa. En aquest sentit, l’ajuntament ha habilitat l’eina de licitació electrònica Sobre Digital 2.0, integrada amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, perquè les empreses puguin presentar telemàticament les ofertes de procediments oberts que precisen de solució ensobrada a partir del 5 de juliol de 2018.

Unitat tramitadora

Servei de Contractació.

Normativa aplicable

Llei 9/2017. de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques

Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

   • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25