Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 25/02/2024 | 13:18 h
 • Nou procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de personal auxiliar administratiu funcionari i laboral temporal interí

Obrim un nou procés de selecció per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà i la constitució d'una borsa de treball

El termini de presentació d’instàncies s'iniciarà aquest divendres 7 de maig i finalitzarà el divendres 4 de juny de 2021 (ambdós dies inclosos).

6/5/2021

Des de l’Ajuntament d’Abrera informem d’un nou procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de Tècnic/a mitjà i la constitució d’una borsa de treball per a contractacions com a funcionari/ària interí/na. El termini de presentació d’instàncies s'iniciarà aquest divendres 7 de maig i finalitzarà el divendres 4 de juny de 2021 (ambdós dies inclosos).

Les funcions principals a desenvolupar en aquesta oferta de treball són les següents:

 • Tasques de suport tècnic, en l’àmbit de Serveis econòmics.
 • Participar en la redacció, manteniment i disseny dels procediments que li assignin dins el seu àmbit competencial.
 • Col·laborar en les tasques de control intern de la Intervenció.
 • Realitzar tasques de control de l’estat de l’execució del pressupost tant d’ingressos com de despeses, tractar la informació pressupostària i elaborar estadístiques.
 •  Col·laborar en la tramitació administrativa dels expedients relacionats amb el pressupost de la corporació: modificacions pressupostàries, estudi de romanent de crèdit, regularitzacions comptables, liquidació del pressupost, compte general, i qualsevol altre assignats per Serveis econòmics.
 • Tramitació administrativa dels expedients propis de Serveis econòmics d’acord amb les directrius dels seus superiors.
 • Tramitar la informació per les obligacions i comunicacions derivades de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 • Rendicions de comptes davant les administracions de la Generalitat i l’Estat.
 • Dur a terme el compliment de la Llei de transparència i accés a la informació en tot allò relacionat a Serveis econòmics.
 • Actualitzar i controlar bases de dades, llistats, estadístiques, etc.
 • Portar a terme tasques de verificació, contrast i certificació.
 • Participar en l’elaboració d’informes, memòries i documents dins l’àmbit econòmic.
 • Assessorar tècnicament a ciutadans, usuaris i personal de l’administració.
 • Participar en aquelles inspeccions, comprovacions que li siguin assignades per vetllar i controlar pel compliment de la legalitat i de la qualitat tècnica de la gestió comptable.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en al matèria, això com mantenir el deure de secret i confidencialitat (que es mantindran una vegada acabada la seva vinculació amb la corporació). 
 • I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

Requisits 

Per formar part d'aquest procés cal estar en possessió de d’alguna de les titulacions següents: Títol de Tècnic/a superior en Administració i finances o titulació equivalent. Els títols expedits fora del territori espanyol hauran d’anar acompanyats de la deguda homologació.

 

També es requereix nivell de suficiència de català C1 (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent

 

Presentació d'instàncies

Les persones interessades en aquest procés de selecció poden presentar la seva instància des d'aquest divendres 7 de maig fins al divendres 4 de juny de 2021. (ambdós dies inclosos)

 • De manera telemàtica a través de la seu electrònica (opció recomanada) des del divendres 7 de maig fent clic aquí
  Des de l'Ajuntament seguim impulsant l'atenció telefònica i l'assessorament en la tramitació electrònica. Per facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania, hem confeccionat un manual amb tota la informació. Consulteu el manual fent clic aquí.
 • Mitjançant cita prèvia a través del registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1) de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.  Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar mitjançant model d'instància normalitzat a partir de divendres 7 de maig. (Trobareu la instància en aquest web a partir de divendres).
 • Per demanar cita prèvia podeu trucar al T. 93 770 03 25 en el nostre horari habitual, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h, i els dimarts i dimecres també de 16.30 h a 19 h, o enviar-nos un correu electrònic a l'adreça informacio@abrera.cat. L'atenció per cita prèvia a l'OAC serà els matins, de 9 h a 14 h.

 

Més informació a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública fent clic aquí. 

 

Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i Twitter @abrerainforma
 • Youtube Ajuntament d'Abrera
 • Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

 

FALDO NOTICIES CORONAVIRUS CANALS COMUNICACIÓ


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies