Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIJOUS, 06/05/2021 | 05:59 h

NOTÍCIES

  • Ple Municipal 29 d'octubre de 2019

L’Ajuntament d’Abrera aprova les ordenances fiscals per l’any 2020, ajustant-les per tal de seguir complint amb les prioritats de la ciutadania

29/10/2019

El Ple Municipal es va reunir en sessió extraordinària, el dimarts 29 d'octubre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Abrera. Un dels temes de l’ordre del dia va ser l’aprovació de les ordenances fiscals per l’any 2020. Les ordenances fiscals són les normes que aproven els ajuntaments per regular les aportacions de les veïnes i veïns en forma d’impostos, taxes i preus públics.

La regidora d’Hisenda, Maite Novell, va presentar les ordenances fiscals 2020, que s’han actualitzat amb l’objectiu seguint el que marca el Pla Econòmic Financer (PEF) per als exercicis 2019 i 2020, que ha elaborat la Diputació de Barcelona per a l’Ajuntament d’Abrera. I que ajudarà a l’Ajuntament a mantenir el seu nivell d’exigència.

 

La proposta presentada per l’Equip de Govern inclou diverses adaptacions a l'IPC en els impostos, focalitzant-lo prioritàriament en el sector industrial sense repercutir majoritàriament en la ciutadania.   

 

Així, s’actualitza l’ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). Aquest import restava congelat des de l’any 2013, assumint totes les despeses generals l’Ajuntament. És per això que s’ha adequat un ajust del 2% respecte al 2019. Tot i això tenim un gravamen molt per sota dels municipis veïns.  El 70% dels contribuents  tindran  un increment de 2,18 € en cada rebut (les veïnes i veïns que domiciliïn el seu rebut de l’IBI tenen una bonificació de l’1%). El 30% restant dels contribuents són majoritàriament d’ús industrial i gran comercial.

 

Pel que fa a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) s’aplica la modificació dels coeficients de situació; l’impost que té en compte la ubicació física on es practica l’activitat econòmica del sector industrial. Aquests coeficients no s’han actualitzat des de l’any 2013. Les empreses s’implicaran en la manutenció dels nous serveis.

 

En relació amb l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), es proposa el gravamen del 2% per aquells vehicles en funció de la seva potència, classe i tonatge. També la supressió de la bonificació en la taxa als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 anys, com a mesura d’aquest govern local, encaminada a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic per tal d’adaptar-nos al distintiu mediambiental de la Direcció General de Trànsit, que estableix mesures especials. Aquesta mesura s’imputarà només al 10% dels vehicles del nostre municipi.

 

Pel que fa a la taxa reguladora per l’entrada i sortida de vehicles (gual) a través de les voreres i reserves de la via pública, s’estableix el criteri pels m2, tenint en compte un factor d’intensitat d’ús en el cas dels immobles comercials, industrials i de magatzem. La implicació de les inversions als polígons serà més directa amb aquesta aprovació.

 

També es proposa una nova taxa per l’expedició d’informes emesos per la Policia Local, que fins ara es facilitaven sense cap contraprestació econòmica. Les quotes que es proposen no superen el cost de l’activitat administrativa i serà bàsicament a càrrec de companyies asseguradores.

 

Des dels Serveis Econòmics de l’Ajuntament, destaquen que  aquests re-ajustos no suposen ni tan sols els increments de l'IPC dels últims exercicis i en cap cas incideixen sobre la immensa majoria de la població d'Abrera.

 

Es mantenen els descomptes per a les famílies en l’ordenança Fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per la prestació de serveis esportius, amb un 40% de descompte en els casos d’ingressos inferiors en la unitat familiar a l’1,5% de l’Iprem (l’indicador públic de renda d’efectes múltiples) i en els casos de discapacitat igual o superior al 50%.

 

També es mantenen els incentius com la rebaixa d’un 33% de l’impost de l’IBI per l’ús de plaques de captació solar.

 

La modificació de les ordenances fiscals per l’any 2020 va ser aprovada amb 12 vots a favor dels grups municipals de l’equip de govern (PSC, ERC), i 4 en contra d’Ad’A, Abrera en Comú i Ciutadans.

 

 


  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies