Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 08/04/2020 | 15:16 h

TRÀMITS

Sol·licitud de Nínxol-Columbari al Cementiri Municipal

Aquest tràmit permet iniciar les gestions que siguin necessàries perquè l'Ajuntament valori la possibilitat de concedir a la persona sol·licitant la concessió d'un nínxol o columbari per a un mínim de 2 anys i un màxim de 50.


Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any.

Termini de tramitació

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

Cost de la tramitació

Segons la taxa establerta en l'ordenança fiscal núm.14

On es pot fer el tràmit?

Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres de 16.30 h a 19 h

 Tel.: 93 770 03 25 

També es pot iniciar la tramitació on-line, clicant aquí


Requisits i Documentació requerida

Fotocòpia del NIF/NIE/passaport de la persona  sol·licitant


Efectes del silenci administratiu

Transcorregut el termini legal sense que l’Ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Normativa aplicable

Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 

Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya .

Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris.

Decret 209/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que regula amb caràcter supletori, els serveis funeraris municipals (DOGC núm. 2946, 05/08/1999)

Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de policia sanitària mortuòria. 

Ordenança fiscal núm. 14. 

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals.

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25