Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera
 • Obrim un procés de selecció per a cobrir tres places d'oficials de tercera de brigada de via pública, dins el marc del pla d’ocupació local 2024
 • OFERTA OFICIALS BRIGADA RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL

OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA

5/6/2024

Obrim un procés de selecció per a cobrir tres places d'oficials de tercera de brigada de via pública, dins el marc del pla d’ocupació local 2024


Estàs desocupat/da? Cerques feina al nostre municipi? Des de l'Ajuntament d'Abrera obrim un procés de selecció de tres places d'oficials de tercera de brigada de via pública pel sistema concurs, dins el marc del pla d’ocupació local 2024 i amb reserva per a persones amb risc d’exclusió social, dins el Pla d’ocupació local 2024 del Pla de cooperació Xarxa de governs locals 2024-2027 de la Diputació de Barcelona. El termini de presentació d’instàncies s’ha obert aquest dimarts 4 de juny i finalitzarà el dijous 13 de juny inclòs. A continuació podeu consultar tots els detalls del procés:

Objecte de la convocatòria:

L’objecte de la present convocatòria és la selecció i posterior contractació temporal de tres oficials de tercera de brigada de via pública dins el marc del pla d’ocupació local 2024, amb reserva per a persones amb risc d’exclusió social (Pla d’ocupació 2024, en el marc de la convocatòria del catàleg 2024 del Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-2027). 

  

Els perfils reservats a col·lectius en risc d’exclusió social resten condicionats a ser usuaris/àries del servei d’Acció Social municipal, amb informe del pla de treball i situació socioeconòmica i laboral. Per tant, hauran d’estar inscrits/es a algun Servei d’Acció Social amb anterioritat a la publicació d’aquestes bases. Si no s’acompleix aquest article, quedaran exclosos del procés.

 

Obrim un procés de selecció per a cobrir tres places d'oficials de tercera de brigada de via pública, dins el marc del pla d’ocupació local 2024

 

Requisits per poder formar part de la borsa de treball: 

 • Situació d’atur i inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats i inscripció activa en el Servei d’Ocupació Local. La situació d’atur ha donar-se des de la presentació de la sol·licitud de participació en el procés selectiu, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i fins el moment de la contractació.
 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores.
 • És preceptiva la nacionalitat espanyola per a la cobertura de places en aquells llocs de treball que impliquin una participació en l’exercici públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l’Estat o de les administracions públiques.
 • Les persones estrangeres a les quals es refereixen els apartats anteriors, així com els estrangers amb residència legal a Espanya, podran accedir a les administracions públiques com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.
 • Haver complert 16 anys abans de la finalització del termini de presentació d’instàncies i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Posseir capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques i  l’exercici de les funcions corresponents al lloc de treball. No patir cap malaltia ni estar afectada per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria o disminueixi les aptituds per desenvolupar-les de forma permanent o transitòria.
 • No estar separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat.
 • No trobar-se sotmès/esa a cap de les causes d’incapacitat previstes a la legislació vigent i no estar afectat/ada per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
 • Estar inclòs/sa en algun dels col·lectius en situació de risc d’exclusió social, especificats a l’apartat 1.3 de la base primera, inscrits al Servei d’Acció Social municipal, prèviament a la convocatòria.
 • Estar en possessió del carnet de conduir de vehicles, classe B1 (per dos dels perfils oferts).

El compliment dels requisits exigits per poder participar en el procés selectiu s’han de produir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la contractació.

Obrim un procés de selecció per a cobrir tres places d'oficials de tercera de brigada de via pública, dins el marc del pla d’ocupació local 2024

 

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert del dimarts 4 de juny al dimarts 13 de juny de 2024 (ambdós dies inclosos). Per a més informació:

Les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds:

 • De manera telemàtica a través de la seu electrònica (opció recomanada) fent clic aquí.
  Des de l'Ajuntament seguim impulsant l'atenció telefònica i l'assessorament en la tramitació electrònica. Per facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania, hem confeccionat un manual amb tota la informació. Consulteu el manual fent clic aquí.
 • Mitjançant el registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1). Podeu demanar cita prèvia podeu trucar al T. 93 770 03 25 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i les tarde de dimarts i dimecres de 16.30 h a 19 h o enviar-nos un correu electrònic a l'adreça informacio@abrera.cat. Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar mitjançant model d'instància normalitzat.

 

Més informació a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública fent clic aquí i a l'enllaç que trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina. 

 

 

Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web www.abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i "X" @AbreraInforma
 • Youtube "Ajuntament d'Abrera"
 • Ràdio Abrera (107.9 FM i www.radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

FALDÓ NOTÍCIES 2023


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00