Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera
 • Entrades segures a les escoles del municipi
 • policia local

OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA

26/2/2024

L'Ajuntament d'Abrera obre un procés per a la constitució d'una borsa de treball d'agents interins de la Policia Local d'Abrera, mitjançant procediment de màxima urgència

 

 

 


Des de l'Ajuntament d'Abrera s'obre un procés per a la constitució d'una borsa de treball d'agents interins de la Policia Local d'Abrera, mitjançant procediment de màxima urgència. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert del dilluns 26 de febrer fins al divendres 1 de març de 2024 (ambdós dies inclosos). A continuació podeu consultar tots els detalls del procés:

 

Objecte de la convocatòria:

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant procediment amb caràcter d'urgència, de quatre agents interins de la policia local d’Abrera, d'acord amb els supòsits previstos en l'article 31.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals. Aquests agents interins cobriríen places vacants a l’actual plantilla de la policia local amb una duració de tres mesos. 

El procés selectiu es realitzarà mitjançant concurs de mèrits i entrevista curricular, davant les necessitats urgents degudament motivades que en aquests moments té la Policia local segons informe emès pel cap de la policia, i en concret de quatre agents per una durada de 3 mesos, ï a l'objecte de garantir la prestació d'un servei essencial, d'acord amb el supòsit previst en l'article 31.2.b) del Decret 233/2002 de 25 de setembre, enquadrades en l'escala d'administració especial, sub-escala de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació C1, dotades amb les retribucions que corresponguin per als agents interins, d'acord amb la relació de llocs de treball corresponent. 

Atesa la urgència de donar cobertura al servei, la selecció es fa a l'empara del procediment de concurs de mèrits previst a l'article 38è del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció ï mobilitat de les policies locals, i no per concurs-oposició en aplicació del procediment de màxima urgència que preveu 35è del citat Decret.

 

Requisits per poder formar part de la borsa de treball: 

 • Tenir la ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
 • Haver complert 18 anys i no haver complert l'edat de jubilació forçosa.
 • Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, i les disposicions que la despleguin.
 • Estar en possessió, en el moment de la presentació d’instàncies, del títol de Batxillerat o Tècnic/a, o equivalent. En tots els casos que es presenti un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un certificat, expedit per l'òrgan competent, que n'acrediti l'equivalència. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
 • No seran vàlids els informes de qualificacions finals, els certificats del centre educatiu que no facin constar el número de registre de la titulació, els expedients personals, diplomes, postgraus o màsters.
 • Acreditar estar en possessió, d'acord al Decret 3/2014, de modificació del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, del certificat de nivell de intermedi (B2) (anterior nivell intermedi B) o superior, de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent. En cas de no estar en possessió del nivell requerit, el tribunal acordarà la celebració d'una prova específica de caràcter obligatori i eliminatori, i que es qualificarà com a apte/a o no apte/a.
 • Estar en possessió del permís de conduir de les classe B vigent.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 • No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigents el permís de conduir de la classe B, mentre es mantingui la relació laboral amb la policia local d'Abrera.
 • No estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i la llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats de personal al servei de l'administració de la Generalitat.

 

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert del dilluns 26 de febrer al divendres 1 de març de 2024 (ambdós dies inclosos). Per a més informació:

Les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds:

 • De manera telemàtica a través de la seu electrònica (opció recomanada) fent clic aquí.
  Des de l'Ajuntament seguim impulsant l'atenció telefònica i l'assessorament en la tramitació electrònica. Per facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania, hem confeccionat un manual amb tota la informació. Consulteu el manual fent clic aquí.
 • Mitjançant el registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1). Podeu demanar cita prèvia podeu trucar al T. 93 770 03 25 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i les tarde de dimarts i dimecres de 16.30 h a 19 h o enviar-nos un correu electrònic a l'adreça informacio@abrera.cat. Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar mitjançant model d'instància normalitzat.

 

Més informació a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública fent clic aquí i a l'enllaç que trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina. 

 

Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web www.abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i "X" @AbreraInforma
 • Youtube "Ajuntament d'Abrera"
 • Ràdio Abrera (107.9 FM i www.radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

FALDÓ NOTÍCIES 2023

 


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00