Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DISSABTE, 22/01/2022 | 18:24 h

TRÀMITS

Sol·licitud de suspensió d'execució de contracte (crisi sanitària COVID-19)

El present model d’instància s’estableix per tal de facilitar als contractistes de l’Ajuntament d’Abrera la sol·licitud de la suspensió, total o parcial, de contractes de serveis i subministrament de prestació successiva per la crisi sanitària del COVID-19.

  
Què ha d’indicar el contractista a la seva sol·licitud?
 
L’interessat haurà d’exposar, a la seva sol·licitud, el següent:
 • la data d’inici de la suspensió
 • les prestacions afectades per la suspensió (suspensió parcial o total)
 • les  raons per les que l’execució ha esdevingut impossible
 • el personal, les dependències, els vehicles, la maquinària, les instal·lacions i els equips adscrits a l’execució del contracte en el moment de la suspensió
 • i els motius que impossibiliten l’ús pel contractista dels mitjans citats en un altre contracte.  
   
Com es tramita el procediment?
 
Presentada l’instància per l’interessat, l’òrgan de contractació resoldrà la sol·licitud apreciant o no, en el termini de 5 dies naturals, l’impossibilitat de continuar executant el contracte.
 
Transcorregut el termini indicat sense notificar-se resolució expressa al contractista, aquesta s’haurà de considerar desestimada.
 
Un cop acordada la suspensió,  la part interessada podrà presentar la corresponent reclamació de danys i perjudicis efectivament patits, acreditant fefaentment la seva realitat, efectivitat i quantia

Qui ho pot sol·licitar?

Els professionals o empreses que siguin adjudicataris d’un contracte de serveis i/o subministrament de prestació successiva, l’execució del qual no es pugui portar a terme com a conseqüència del COVID-19 o de les mesures adoptades per l’Administració pública per combatre’l. En el cas d'actuar en representació de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït

On es pot fer el tràmit?

Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres de 16.30 h a 19 h

Tel.: 93 770 03 25

 

També es pot iniciar la tramitació on-line clicant aquí


Requisits i Documentació requerida

 • Relació de treballadors afectats per la suspensió i cost individualitzat de les diferents despeses salarials.
 • Relació nominal dels treballadors emesa per la Seguretat Social.
 • Relació de maquinària, instal·lacions i equips, i justificació de l’adscripció d’aquests mitjans a l’execució del contracte.
 • Poders de representació de la part interessada.

A tenir en compte

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica


Òrgan responsable de la resolució

Servei de secretaria i contractació

Efectes del silenci administratiu

Silenci administratiu negatiu (art. 21.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Normativa aplicable • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T