Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMARTS, 25/01/2022 | 18:55 h

TRÀMITS

Sol·licitud de danys i perjudicis per suspensió de contracte (crisi sanitària COVID-19)

L'article 34.1 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front al impacte econòmic i social del COVID-19, estableix la suspensió total o parcial dels contractes públics de serveis i subministraments de prestació successiva vigents, l’execució dels quals hagi esdevingut impossible com a conseqüència del COVID-19 o de les mesures adoptades per l’Administració pública per combatre’l, des del moment que es produís la situació de fet que impedeix la seva prestació i fins que la prestació pugui reprendre’s.

 

A tal efecte, el mateix Reial Decret Legislatiu preveu la possibilitat d'abonament dels danys i perjudicis patits, prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la seva realitat, efectivitat i quantia. 

 

Aquest tràmit s’estableix per tal de facilitar als contractistes de l’Ajuntament d’Abrera la presentació de la corresponent reclamació de danys i perjudicis derivats de la suspensió dels contractes de serveis i subministrament de prestació succesiva per la crisi sanitària del COVID-19.

 

El model d’instància adjunt  facilita als contractistes de l’Ajuntament d’Abrera la presentació de la corresponent reclamació de danys i perjudicis derivats de la suspensió dels contractes de serveis i subministrament de prestació succesiva per la crisi sanitària del COVID-19.

 

Quins danys i perjudics poden reclamar a l’Administració?
 
L’interessat podrà reclamar una indemnització pels següents danys i perjudicis:
 
 • Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal que figurés adscrit, amb data de 14 de març de 2020, a l’execució ordinària del contracte, durant el període de suspensió. 
 • Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatives al període de suspensió del contracte. 
 • Les despeses d’arrendaments o despeses de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips relatius al període de suspensió del contracte, adscrits directament a l’execució del contracte, sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser empleats per altres fins diferents durant la suspensió del contracte. 
 • Les despeses corresponents a les pòlisses d’assegurança previstes en el plec i vinculades a l’objecte del contracte que hagin estat subscrites pel contractista i que estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte. 
 
Només s’abonaran al contractista els danys i perjudicis efectivament patits per aquest durant el període de suspensió, prèvia sol·licitud (veure model adjunt al tràmit) i acreditació fefaent de la seva realitat, efectivitat i quantia pel contractista.
 
En aquells casos de suspensió parcial només s’abonaran els danys i perjudicis corresponents a la part del contracte suspesa.
 

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona, física o jurídica, contractista de l'Ajuntament d'Abrera. En el cas d'actuar en representació de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Quan es pot sol·licitar?

El dret a reclamar prescriu en el termini d’un any des de que l’interessat rebi l’ordre de remprendre l’execució del contracte.

Termini de tramitació

El termini és de 3 mesos

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït

On es pot fer el tràmit?

Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres de 16.30 h a 19 h

Tel.: 93 770 03 25

 

També es pot iniciar la tramitació on-line clicant aquí


Requisits i Documentació requerida

 •  Relació de treballadors afectats per la suspensió i cost individualitzat de les diferents despeses salarials.
 • Nòmines dels treballadors adscrits a l’execució del contracte i justificant de pagament als mateixos.
 • Relació nominal dels treballadors emesa per la Seguretat Social.
 • Rebut de liquidació de cotitzacions a la Seguretat Social acompanyat del corresponent comprovant d’ingrés, segell o validació de l’entitat financera.
 • Documentació contractual relativa a l’aval i/o a l’assegurança de caució.
 • Relació de maquinària, instal·lacions i equips, i justificació de l’adscripció d’aquests mitjans a l’execució del contracte.
 • Factures relatives a l’arrendament de maquinària, instal·lacions i equips.
 • Factures relatives al manteniment de maquinària, instal·lacions i equips.
 • Pòlissa d’assegurances acompanyada del justificant de pagament de la prima.

A tenir en compte

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica


Òrgan responsable de la resolució

Servei de Secretaria i contractació

Efectes del silenci administratiu

Silenci administratiu negatiu (art. 21.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Normativa aplicable

 
 


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T