Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DISSABTE, 28/01/2023 | 15:35 h

Inscripció, Modificació i/o Baixa al Registre Entitats

El registre d'Entitats és el registre en el que s’inscriuen les associacions, grups estables i fundacions, que tinguin el municipi d’Abrera dins del seu àmbit territorial d’actuació de forma principal o substancial. Per procedir a la inscripció caldrà que l’entitat estigui activa. Es presumirà que l’entitat està activa quan hi hagi actualitzacions del Registre en un període no superior a un any, o bé, mentre siguin beneficiàries d’ajuts de l’Ajuntament, o tinguin formalitzats convenis de col·laboració vigents. La situació d’activitat també es podrà acreditar per qualsevol altre mitjà admissible en dret.

Aquest tràmit permet la inscripció i/o, modificació o baixa de les dades d’una entitat al registre d’entitats i associacions ciutadanes de l’Ajuntament d’Abrera.

Les dades que conté aquest registre són públiques i consultables per les persones interessades i el procediment d’inscripció s’inicia a sol·licitud de les entitats que ho desitgin, aportant la documentació requerida.


Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o agrupació de persones que formin part d’una entitat, associació, club, etc. que estigui degudament inscrites al Registre General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any

Termini de tramitació

S’ha de resoldre en tres mesos a partir de la data en que la sol·licitud hagi entrat al registre general de l’Ajuntament.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït

On es pot fer el tràmit?

La tramitació ha de ser on-line, a través de la seu electrònica: 

 • Inscripció: clicant aquí
 • Modificació: clicant aquí
 • Baixa: clicant aquí

Requisits i Documentació requerida

En el cas d'alta o inscricpió:

 • Sol·licitud /Instància per al tràmit d'alta/inscripció/modificació i/o baixa al registre d'Entitats.
 • Número d’identificació fiscal - CIF de l’entitat.
 • DNI de cada un dels/de les membres fundadors/es.
 • Estatuts de l’entitat.
 • Acta de constitució de l'associació o entitat.
 • Justificant de presentació de sol·licitud d'inscripció al Registre d'entitats jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

En el cas de modificació: Acta de la Junta on s’acorda aquesta modificació.

En el cas de delegació al municipi:

 • Certificat del secretari de l’entitat, amb el vistiplau del president, reconeixent la delegació i seu social al municipi així com el nomenament dels delegats representants en el cas que es vulgui registrar la delegació d’una entitat.

  En el cas de baixa al Registre: Acta de la Junta de l’assemblea de la dissolució.

 

Requisits:

 • Entitats ciutadanes amb personalitat jurídica pròpia
 • Amb seu, domicili social o delegació permanent en el terme municipal d’Abrera, o bé que tinguin el municipi d’Abrera dins del seu àmbit territorial d’actuació de forma principal o substancial.
 • Mínim de tres membres
 • Que reuneixin els requisits i característiques establertes a la llei

Cas especial de grup estable:

S’entén per grup estable l’agrupació de més de tres persones que es comprometen a posar en comú recursos econòmics i/o personals, sense afany de lucre, amb l’objectiu d’assolir determinada finalitat d’interès general sense haver estat inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat o del Ministeri de l’Interior o qualsevol altre de funcions similars. En no tenir personalitat jurídica diferenciada (el grup estable) tots els membres integrants del grup seran solidàriament responsables enfront de l’administració municipal.


A tenir en compte

Observacions

Les entitats registrades tindran els següents drets: 

 • Exercir, amb caràcter individual, els drets reconeguts a tots els ciutadans.
 • Rebre informació sobre els assumptes d’iniciativa municipal que, per causa de la matèria, puguin interessar.
 • Rebre per correu electrònic les convocatòries i les ordres del dia de les sessions públiques, i les actes dels òrgans col·legiats, sempre que es sol·liciti per escrit; no obstant això, quan les actes es publiquin a la web de l’Ajuntament no s’enviaran còpies a les entitats.
 • Dret a fer arribar opinions i propostes al Ple.
 • Rebre ajuts econòmics (previ compliment de la normativa general en matèria de subvencions i ajuts), i de qualsevol altra mena (logístics, assessorament, etc.) en lamesura de les possibilitats pressupostàries, i fer servir els mitjans públics municipals, sens perjudici de les normes específiques corresponents.

Unitat tramitadora

Participació Ciutadana

Òrgan responsable de la resolució

Participació Ciutadana

Normativa aplicable

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d'associació

Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions. Decret 206/1999, del 27 de juliol, reglament del registre d'associacions.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (reglament general de protecció de dades)

 

  • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T