Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DISSABTE, 13/04/2024 | 06:03 h

Obrim un procés de selecció per cobrir la plaça de Tècnic/a superior en dret i la constitució d'una borsa de treball

El termini s'obrirà dissabte 2 d'abril i finalitzarà el dijous 21 d'abril (ambdós dies inclosos)

1/4/2022

Estàs desocupat/da? Cerques feina al nostre municipi? Des de l'Ajuntament d'Abrera obrim un nou procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de Tècnic/a superior en dret com a funcionari/ària interí/ina i la constitució d'una borsa de treball. 

El termini de presentació de candidatures s'obre aquest dissabte 2 d'abril i finalitzarà el dijous 21 d'abril (ambdós dies inclosos). A continuació us detallem les característiques del procés.


Funcions bàsiques a desenvolupar:

 • Coordinació dels serveis administratius de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
 • Seguiment i supervisió dels tràmits administratius que es desenvolupen a la Corporació, per assegurar que s'ajustin als procediments establerts i a la normativa vigent.
 • Redactar i revisar informes jurídics, reglaments, ordenances, plecs de clàusules administratives, contractes, bases de subvencions, ajuts i d’altres procediments concurrencials, convenis, recursos administratius i judicials, escrits d’al·legacions, propostes de resolució o d’acord i altra documentació jurídica.
 • Col·laborar en l'establiment dels criteris jurídics d'aplicació als expedients administratius i fer propostes de millora.
 • Participar en l'establiment dels processos de treball, circuits i normalització de la documentació jurídica.
 • Cercar doctrina, jurisprudència, legislació i modificacions legals.
 • Atendre i informar al públic sobre els assumptes que tingui encomanats.
 • Assessorar jurídicament a l’Ajuntament en matèria d’urbanisme, habitatge, activitats i gestió del patrimoni municipal sobre béns immobles.
 • Desenvolupar i tramitar el planejament urbanístic general i derivat del municipi d’Abrera, així com la gestió del planejament urbanístic.
 • Instruir els expedients de protecció de la legalitat i de disciplina urbanística.
 • Tramitar els expedients d’expropiacions i cessions incoats per l’Ajuntament o bé on aquest sigui part interessada.
 • Informar jurídicament l’emissió de certificats urbanístics, així com també les llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsables en matèria urbanística i d’activitats.
 • Portar a terme les inscripcions dels béns immobles titularitat de l’Ajuntament en el Registre de la Propietat, així com en qualsevol altre registre.
 • Constituir, assistir i assessorar a les entitats urbanístiques que l’Ajuntament consideri.
 • Assistir i assessorar a l'Ajuntament com a lletrat en matèria de recursos contenciosos- administratius relacionats amb l'àmbit de l'ordenació urbanística o d’activitats.
 • Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals sigui designat/ada.
 • Mantenir els contactes necessaris per la seva feina amb altres unitats organitzatives de la Corporació, altres Administracions així com amb entitats i associacions relacionades amb el seu àmbit competencial, duent a terme totes aquelles tasques que d’aquesta activitat se’n derivin.
 • Redactar estudis, dictàmens i informes en l'àmbit de la seva especialitat.
 • Donar suport i assessorament jurídic a la resta de personal de la Corporació així com als membres de la Corporació.
 • Col·laborar en l'elaboració, redacció i execució dels projectes de l’àmbit i transversals que afectin al seu àmbit competencial, amb el grau de participació i especialització que sigui requerit per a cadascun d'ells.
 • Planificar i supervisar la implantació de les activitats preventives en els procediments i en els sistemes de gestió de la seva àrea, comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d'índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació funcionarial amb la Corporació.
 • Supervisar les tasques del personal al seu càrrec, establint una adequada distribució de la càrrega de treball entre el mateix.

  Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

 • Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda.

 

Titulació mínima requerida

 • Títol universitari de grau o llicenciatura en Dret o titulació equivalent. Cas de presentar una titulació equivalent a les exigides, s'haurà d'adjuntar un certificat emès pel Ministeri d’Educació que n'acrediti l'equivalència.
 • Nivell suficiència de català (C1) (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent. 

 

El termini de presentació de candidatures romandrà obert des del dissabte 2 d'abril fins el dijous 21 d'abril (ambdós dies inclosos)

 

 

Presentació d'instàncies

Les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds:

 • De manera telemàtica a través de la seu electrònica (opció recomanada) fent clic aquí.
  Des de l'Ajuntament seguim impulsant l'atenció telefònica i l'assessorament en la tramitació electrònica. Per facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania, hem confeccionat un manual amb tota la informació. Consulteu el manual fent clic aquí.
 • Mitjançant cita prèvia a través del registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1).
 • Per demanar cita prèvia podeu trucar al T. 93 770 03 25 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i les tardes de dimarts i dimecres de 16.30 h a 19 h o enviar-nos un correu electrònic a l'adreça informacio@abrera.cat. L'atenció presencial per cita prèvia a l'OAC serà els matins de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h. Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar mitjançant model d'instància normalitzat.

 

Més informació a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública fent clic aquí i a l'enllaç que trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina.

 

 Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i Twitter @abrerainforma
 • Youtube Ajuntament d'Abrera
 • Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

FALDO NOTICIES CORONAVIRUS CANALS COMUNICACIÓ


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies