Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIVENDRES, 27/01/2023 | 02:00 h

RESERVES CINEMA AL CARRER

A causa de l'estat d'excepcionalitat que estem vivint per les mesures preses per la prevenció i contenció del Coronavirus, des de l'Ajuntament d'Abrera hem posat totes les energies per poder oferir activitats i espectacles prenent mesures higiènico-sanitàries excepcionals amb control d'aforament tenint en compte la distància de seguretat necessària per cada participant. És per aquest motiu, que el desenvolupament dels espectacles estarà condicionat en tot moment a les mesures dictaminades per les autoritats sanitàries i a l'evolució del Covid-19, per tant, podria tenir modificacions.


 • INSCRIPCIONS TANCADES *

 • DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA GENERADA PER LA COVID-19.
  Declaro sota la meva responsabilitat:
  - Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l'espectacle. Així mateix, entenc que l'Ajuntament d'Abrera no és responsable de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'espectacle.
  - Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció i contenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l'espectacle.
  - Que m’encarrego que totes les persones assistents portin la mascareta abans, durant i després del desenvolupament de l'espectacle.
  Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l'espectacle, tots els i les assistents han de complir els requisits de salut següents:
  - Absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  - No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors al desenvolupament de l'espectacle.
 • D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades facilitades seran utilitzades exclusivament amb la finalitat de formalitzar les sol·licituds d’inscripció dels espectacles de la Festa d'Abrera 2020 i no es preveu la seva cessió a tercers llevat d’obligació legal. El responsable de les mateixes és l’Ajuntament d’Abrera: Plaça de la Constitució número 1, 08630 – informació@abrera.cat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com els altres drets que corresponguin a través de la seu electrònica de l’Ajuntament https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat

 • Drets d'imatge: Autoritzo a l'Ajuntament d'Abrera a captar imatges de les persones assistents: tant d'adults com de menors d'edat. Les imatges podran ser emprades per reproduir-les, publicar-les i que puguin aparèixer en fotografies i vídeos, per la seva reproducció en suport digital i paper.
 •  He llegit i accepto la política de protecció de dades
 • * Camps obligatoris

 

 


AVÍS LEGAL


L'enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l'usuari, implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. L'Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T