Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMARTS, 25/06/2019 | 04:07 h

TRÀMITS

Petició de volant d'empadronament individual o col·lectiu

Document de l'Ajuntament que informa del domicili d'una persona, tal com consta inscrita en el padró municipal d'habitants en el moment de fer el tràmit. En el cas del volant de convivència, el document especifica les dades de les persones que conviuen en un mateix habitatge, segons consta en el moment de fer el tràmit les dades del padró municipal d'habitants.

Els volants poden ser actuals o històrics, si es necessita acreditar l'empadronament anterior al moment de la tramitació.  Si la documentació identificativa és correcte i vigent, els volants es faciliten al moment, excepte quan s’hagin d’acreditar dates anteriors, de quan no es disposava de base de dades informatitzades. En aquest cas, el termini de lliurament dependrà de la dificultat d'obtenir, manualment, les dades requerides.


Qui ho pot sol·licitar?

Pot demanar-ho qualsevol habitant dels que hi apareguin inscrits aportant documentació identificativa original i vigent.

Podrà demanar-ho un tercer aportant autorització d’una de les persones inscrites, juntament amb la seva documentació identificativa original vigent i la fotocòpia de la documentació identificativa original i vigent de la persona que autoritza.

Per demanar el volant d’un menor, caldrà presentar també l’original del llibre de família o el certificat de naixement.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any.

Termini de tramitació

Es resol al moment, sempre que la documentació identificativa sigui correcte, excepte quan s’hagin d’acreditar dates anteriors, de quan no es disposava de base de dades informatitzades.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït.

On es pot fer el tràmit?

Presencialment, al Departament d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 11.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost, només les tardes de dimecres de 16.30 h a 19 h

Tel.: 93 770 03 25 

 


Requisits i Documentació requerida

Acreditació d’identitat:

- Document d'identitat original i vigent de la persona sol·licitant: DNI, targeta d'identitat d'estranger (NIE) o passaport. Les persones de la Unió Europea presentaran el document d'identitat del seu país i el certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers, si el tenen

- Document original de denúncia per pèrdua del document d'identitat, acompanyat de la sol·licitud de renovació o cita prèvia dels DNI espanyols -documentat-, juntament amb un document que n'acrediti la identitat

- Document d'identitat de la resta de membres de la família de més de 14 anys (original o fotocòpia). En el cas de passaport d'altres països s'ha de presentar l'original

- En el cas de documentació de menors, s’ha d’aportar el llibre de família o el certificat de naixement original

Autorització:

- Autorització original signada per la persona/es interessada/es i per la persona autoritzada per fer el tràmit, acompanyada d'una fotocòpia del document personal d'identitat (DNI, NIE o passaport) dels interessats (les persones de la Unió Europea presentaran el document d'identitat del seu país i el certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers, si el tenen), i, si escau el llibre de família o el certificat de naixement original.

- Per a l’expedició de volants de convivència, cal disposar del consentiment de les persones interessades per a la cessió de dades personals; si no es farà constar únicament el nombre de persones inscrites. Cal acompanyar el consentiment d'una fotocòpia del document personal d'identitat (DNI, NIE o passaport) dels interessats (les persones de la Unió Europea presentaran el document d'identitat del seu país i el certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers, si el tenen), i, si escau, el llibre de família o el certificat de naixement original.

En cas de dubte, pot fer una consulta prèvia trucant al telèfon  93 7700325.


Unitat tramitadora

Oficina d'Atenció Ciutadana.

Vigència

El document tindrà una vigència de tres mesos.

Normativa aplicable

Llei 4/1996, de 10 de gener, per la que es modifica la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb el Padró municipal (BOE núm. 11, de 12 de gener de 1996)

Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modifica el reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol (BOE núm. 14, de 16 de gener de 1997)

Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la que es publica la resolució de 30 de gener de 2015, del President de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal (BOE núm. 71, de 24 de març del 2015)

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (reglament general de protecció de dades)

Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25