Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 09/12/2018 | 22:40 h

TRÀMITS

Sol·licitud ajut IBI per families monoparentals

Els destinataris dels ajuts seran les famílies monoparentals tal com estan definides a l’art.4 del Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desenvolupament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, DOCG núm 5475 publicat l’1/10/2009, tal com es transcriu a continuació:


Article 4. Condició de família monoparental


4.1 Les famílies monoparentals són les que estan formades per un o més fills o filles que compleixen els requisits establerts a l'apartat 3 d'aquest article i que conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona.


4.2 A l'efecte d'aquest Decret es consideren, en tot cas, famílies monoparentals les següents:

a) Aquella en la qual el pare o la mare, amb fills o filles a càrrec, conviu alhora amb una altra persona o persones amb cap de les quals té relació matrimonial o d'unió estable de parella, d'acord amb la legislació civil catalana.


b) Aquella constituïda per una persona vídua o en situació equiparada, amb fills o filles que en depenguin econòmicament, sense que a aquest efecte es tingui en compte la percepció de pensions de viduïtat o d'orfenesa.


c) Aquella en la qual la persona progenitora que té la guarda dels fills o filles no percep pensió pels aliments d'ells o elles establerta judicialment o, tot i percebre-la, aquesta és inferior a la meitat de l'import de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent mensual per cada fill o filla.


d) Aquella en la qual la persona progenitora amb fills o filles a càrrec ha patit violència d'acord amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, per part de l'altra persona progenitora o convivent.


e) Aquella en la qual la persona progenitora amb fills o filles a càrrec ha patit abandonament de família per part de l'altra persona progenitora o convivent.


f) Aquella en la qual una de les persones progenitores convivents hagi estat en situació de privació de llibertat, d'hospitalització o d'altres causes similars durant un període igual o superior a un any.

 

4.3 Per tal que es reconegui i es mantingui la condició de família monoparental, els fills o filles han de complir les condicions següents:


a) Ser menors de 21 anys, o tenir una discapacitat o estar incapacitats per treballar, amb independència de l'edat. Aquest límit d'edat s'amplia fins als 25 anys si cursen estudis d'educació universitària en els diversos cicles i modalitats, de formació professional de grau superior, d'ensenyaments especialitzats de nivell equivalent als universitaris o professionals en centres sostinguts amb fons públics o privats, o qualsevol altre de naturalesa anàloga, o bé si cursen estudis encaminats a obtenir un lloc de treball.


b) Conviure amb la persona progenitora. S'entén que la separació transitòria d'un període igual o inferior a dos anys motivada per raó d'estudis, feina, tractament mèdic, rehabilitació o altres causes similars, incloent-hi els supòsits de força major, privació de llibertat de la persona progenitora o dels fills o filles o internament d'acord amb la normativa reguladora de la responsabilitat penal dels menors no trenca la convivència entre la persona progenitora i els fills o filles, encara que sigui conseqüència d'un trasllat temporal a l'estranger.


c) Dependre econòmicament de la persona progenitora. Es considera que hi ha dependència econòmica sempre que els fills o filles no obtinguin, cadascun d'ells, uns ingressos per rendiment del treball superiors, en còmput anual, a l'IRSC vigent.

 

4.4 Les persones membres de la unitat familiar han de tenir la residència a Catalunya i la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun dels estats restants que formen part de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o, si tenen la residència en un altre estat membre de la Unió Europea o de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, però com a mínim una de les persones progenitores de la unitat familiar exerceixi una activitat a Catalunya. Les persones membres de la unitat familiar, nacionals de països diferents dels esmentats tenen, a l'efecte d'aquest Decret, dret al reconeixement de la condició de família monoparental en igualtat de condicions que les persones amb nacionalitat espanyola, sempre que siguin residents a Catalunya
totes les persones membres que donen dret als beneficis establerts i d'acord amb la normativa d'estrangeria vigent.


4.5 Una família monoparental perd aquesta condició, a l'efecte d'aquest Decret, en el moment en el qual la persona que encapçala aquesta unitat familiar contrau matrimoni amb una altra persona o constitueix una unió estable de parella d'acord amb la legislació civil catalana, o bé aquesta unitat familiar deixa de complir qualsevol de les condicions establertes en aquest Decret per tenir la condició de família monoparental.


Termini de tramitació

Els/les interessats/des en obtenir aquest ajut podran presentar la seva sol•licitud del dimarts 23 d'octubre fins el dimecres 21 de novembre en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera

Cost de la tramitació

aquest tràmit és gratuït

On es pot fer el tràmit?

Les sol·licituds s’hauran d’adreçar a l’Ajuntament d’Abrera, amb el model de sol·licitud aprovat i amb la documentació que determini la convocatòria, o amb la corresponent autorització per comprovar-la a través d’interoperabilitat.

 

Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament,

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost, només les tardes de dimecres, de 16.30 h a 19 h

Tel.: 93 770 03 25 

 

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena d’aquestes bases reguladores.

Les sol·licituds s’efectuaran segons model normalitzat i aprovat per l’Ajuntament, adjuntant la següent documentació o autoritzant fer la consulta mitjançant interoperabilitat:

- Fotocòpia del títol de família monoparental, vigent l’any de la convocatòria.
- Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d’Abrera i la resta d'administracions i amb la Seguretat Social.
- Declaració responsable de no haver estat sancionats/des mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
- Declaració responsable de no haver estat condemnats/des mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.
- En cas que hi hagin membres de la família monoparental amb discapacitat, fotocòpia de la resolució acreditativa del reconeixement legal de la discapacitat o fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat.

En tot cas s’haurà de facilitar les dades bancàries del compte on es vulgui percebre l’ajut, amb segell de validació de l’entitat bancària.

La presentació de la sol·licitud implica autoritzar l’Ajuntament d’Abrera a consultar mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques, les dades disponibles en altres administracions públiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels corresponents documents que les acrediten i que són imprescindibles per a la resolució d’aquesta tramitació amb la finalitat de comprovar les circumstàncies expressades per la persona beneficiària


A tenir en compte

Estaran excloses d’aquests ajuts les persones que:


- No hagin satisfet el rebut/s de l’IBI corresponent de l’any 2018.
- No estiguin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Abrera i la resta d’Administracions, o davant la Seguretat Social, segons les disposicions vigents.
- Hagin estat sancionades mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
- Hagin estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.

 

L’import de l’ajut econòmic serà de 80 euros, sempre que l’immoble de què es tracti tingui un valor cadastral inferior a 90.000 euros i constitueixi l’habitatge habitual de la família.
El crèdit disponible és de 25.000 euros, i s’ampliarà en cas que sigui necessari d’acord amb el procediment corresponent.

 

Incompatibilitats
Aquests ajuts seran incompatibles amb el gaudiment de la bonificació en l’IBI per a famílies nombroses prevista en l’ordenança fiscal corresponent, i amb altres subvencions que, sobre la quota de l’IBI, es puguin reconèixer.

 

El pagament de l’ajut econòmic s’efectuarà mitjançant transferència bancària, un cop aprovat l’acord de concessió per part de Junta de Govern Local.

 

Quan les possibles persones beneficiàries siguin dos o més per habitatge habitual, la sol·licitud haurà de ser signada per totes elles. En cas contrari l’ajut s’atorgarà a la sol·licitant proporcionalment al seu dret sobre l’immoble.


Òrgan responsable de la resolució

Departament de serveis socials

Normativa aplicable

- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la mateixa
- La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Règim jurídic del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com totes aquelles normes de caràcter general o procedimental que en resultin d’aplicació.  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25