Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMARTS, 14/08/2018 | 19:29 h

TRÀMITS

Sol·licitud ajut per naixement o adopció de fills o filles (Xec nadó)

Amb l’objectiu de reforçar la família com estructura bàsica de les relacions afectives interpersonals i com a factor de cohesió social, des de l’Ajuntament d’Abrera impulsem una nova iniciativa per donar suport a les unitats familiars del municipi. Es tracta d’un ajut únic de 300 euros per compensar les despeses que comporta el naixement o adopció d’un fill o filla durant l’any vigent.


Qui ho pot sol·licitar?

Per poder accedir a l’ajut és necessari trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d’Abrera i s’han de complir amb els requisits estipulats a l’article 13 de la Llei 38/2003 de subvencions.

Un dels dos progenitors o adoptants ha d’estar empadronat/da a Abrera i almenys la mare, el pare o tutors/es ha de tenir una antiguitat mínima d’un any d'empadronament previ al naixement o adopció. Així mateix, el nen o nena ha d’estar empadronat a Abrera.

En cas de separació dels progenitors, el/la sol·licitant haurà d’acreditar que té assignada la guàrdia i custòdia del fill/a objecte de l’ajut.

Termini de tramitació

Recordem que l’ajut va destinat als nadons nascuts entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l'any vigent.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït

On es pot fer el tràmit?

Presencialment en el registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1) en horari de matins, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores, i tardes de dimarts i dimecres de 16.30 h a 19.00 h (els mesos de juliol i agost, les tardes dels dimecres).

Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar mitjançant model d'instància normalitzat.

O de manera telemàtica a través de la seu electrònica, clicant aquí i adjuntant el model de sol·licitud que teniu adjunt en aquest tràmit amb la documentació corresponent.


Requisits i Documentació requerida

- Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona sol·licitant.

- Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions per a ser beneficiari de subvencions previstes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003.

- Còpia del llibre de família o còpia de la resolució judicial de constitució de l’adopció.

- En cas de separació, document acreditatiu de tenir la guarda i custòdia del menor.


A tenir en compte

La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació plena de les bases reguladores de la subvenció. L'ajuntament comprovarà d'ofici l'empadronament i la situació d'estar al corrent de les obligacions tributàries municipals. A aquests efectes, s'unirà als expedients individuals prova fefaent d'aquests extrems.

 

Per a més informació contacteu amb el Servei d’Acció Social de l’Ajuntament (carrer Tarragona, 2), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores del matí, i dimarts i dimecres de 16 a 19 de la tarda, al telèfon de contacte 937702911 i al correu electrònic s.socials.abrera@ajuntamentabrera.cat


Unitat tramitadora

Servei d'Acció Social

Normativa aplicable

Llei 39/2015 , de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25