Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 20/01/2019 | 22:22 h

TRÀMITS

Sol·licitud Ajut per Naixement o Adopció de Fills o Filles (Xec nadó)

Amb l’objectiu de reforçar la família com estructura bàsica de les relacions afectives interpersonals i com a factor de cohesió social, des de l’Ajuntament d’Abrera impulsem una nova iniciativa per donar suport a les unitats familiars del municipi. Es tracta d’un ajut únic de 300 euros per compensar les despeses que comporta el naixement o adopció d’un fill o filla durant l’any vigent.


Qui ho pot sol·licitar?

Per poder accedir a l’ajut és necessari trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d’Abrera i s’han de complir amb els requisits estipulats a l’article 13 de la Llei 38/2003 de subvencions.

Un dels dos progenitors o adoptants ha d’estar empadronat/da a Abrera i almenys la mare, el pare o tutors/es ha de tenir una antiguitat mínima d’un any d'empadronament previ al naixement o adopció. Així mateix, el nen o nena ha d’estar empadronat a Abrera.

En cas de separació dels progenitors, el/la sol·licitant haurà d’acreditar que té assignada la guàrdia i custòdia del fill/a objecte de l’ajut.

Termini de tramitació

Recordem que l’ajut va destinat als nadons nascuts entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l'any vigent.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït

On es pot fer el tràmit?

Presencialment en el registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1) en horari de matins, de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h, i tardes de dimarts i dimecres de 16.30 h a 19.00 h (els mesos de juliol i agost, les tardes dels dimecres).

Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar mitjançant model d'instància normalitzat.

O de manera telemàtica a través de la seu electrònica, clicant aquí, adjuntant el model de sol·licitud que teniu adjunt en aquest tràmit amb la documentació corresponent.


Requisits i Documentació requerida

- Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona sol·licitant.

- Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions per a ser beneficiari de subvencions previstes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003.

- Còpia del llibre de família o còpia de la resolució judicial de constitució de l’adopció.

- En cas de separació, document acreditatiu de tenir la guarda i custòdia del menor.


A tenir en compte

La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació plena de les bases reguladores de la subvenció. L'ajuntament comprovarà d'ofici l'empadronament i la situació d'estar al corrent de les obligacions tributàries municipals. A aquests efectes, s'unirà als expedients individuals prova fefaent d'aquests extrems.

 

Per a més informació contacteu amb el Servei d’Acció Social de l’Ajuntament (carrer Tarragona, 2), de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h del matí, i dimarts i dimecres de 16 h a 19 h de la tarda, al telèfon de contacte 937702911 i al correu electrònic s.socials.abrera@ajuntamentabrera.cat


Unitat tramitadora

Servei d'Acció Social

Normativa aplicable

Llei 39/2015 , de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25