Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 19/06/2019 | 19:17 h

TRÀMITS

Sol·licitud d'Alta/Modificació de Tercers

Tràmit per donar-se d’alta com a proveïdor en la comptabilitat municipal de l’Ajuntament d’Abrera, així com per efectuar operacions econòmiques amb l’Ajuntament.


Qui ho pot sol·licitar?

- Qualsevol persona que tingui una relació creditora amb l’Ajuntament d’Abrera (proveïdors) i tercers que presten serveis a la Corporació.

- Qualsevol persona degudament autoritzada que actuï com a representant de la persona interessada i que porti, juntament amb la sol·licitud, degudament signada i segellada per l’entitat bancària, la fotocòpia del CIF/NIF/NIE del creditor.
Aquesta sol·licitud també es pot utilitzar per modificar les dades generals o les dades bancàries del creditor.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any.

Termini de tramitació

Màxim tres mesos.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït.

On es pot fer el tràmit?

Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres de 16.30 h a 19 h

Tel.: 93 770 03 25

 

També es pot iniciar la tramitació on-line clicant aquí


Requisits i Documentació requerida

Cal presentar la instància amb el model normalitzat d’alta de tercers, i aportar una fotocòpia del document identificatiu (CIF/NIF).

L’entitat financera haurà de donar la conformitat que les dades bancàries corresponen amb el sol·licitant segellant i signant en l’espai corresponent de la instància específica per a aquest tràmit. Una vegada fet aquest pas, es pot tramitar a l’Ajuntament.


Unitat tramitadora

Serveis Econòmics.

Normativa aplicable

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària 

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 

Llei 2016/679 Del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25