Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 19/09/2018 | 20:41 h

TRÀMITS

Sol·licitud de Certificat de Béns Fiscals

Aquest tràmit permet obtenir el certificat que acredita els béns immobles, vehicles i activitats econòmiques que consten a nom de la persona interessada en els padrons fiscals municipals de l'any en curs.


Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona que necessiti acreditar de manera fefaent els conceptes pels quals tributa a l'Administració municipal. És un requisit indispensable per obtenir determinades prestacions com, per exemple, justícia gratuïta.

Qualsevol persona degudament autoritzada que actuï com a representant de la persona interessada i que porti la instància de sol·licitud degudament signada per aquesta.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any.

Termini de tramitació

El temps de tramitació ordinària és d’uns deu dies, aproximadament.

En el cas de tramitació urgent, aquest termini es redueix a tres dies, però caldrà acreditar i justificar aquesta necessitat.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït.

On es pot fer el tràmit?

Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Abrera, en horari d’atenció al públic. 

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres de 16.30 h a 19 h

Tel.: 93 770 03 25

 

També es pot iniciar la tramitació on-line, adjuntant el model específic que teniu en aquest apartat, clicant aquí


Requisits i Documentació requerida

Cal presentar la instància amb el model normalitzat de sol·licitud de certificat de béns i aportar una fotocòpia del document d’identitat de la persona interessada.

En cas que la sol·licitud la presenti qualsevol persona degudament autoritzada que actuï com a representant, haurà d’indicar-ho al model de sol·licitud, i presentar les seves dades identificatives.


A tenir en compte

En el moment de la recollida del certificat:

Caldrà que la persona sol·licitant del certificat aporti el document acreditatiu de la seva identitat (NIF, NIE, passaport...).

En cas de ser un representant, caldrà aportar la corresponent autorització signada per la persona interessada, amb una fotocòpia del document que n’acrediti la identitat (NIF, NIE, passaport...).


Unitat tramitadora

Serveis Econòmics

Normativa aplicable

Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària

Reial decret legislatiu 1/2004 de 5 de març, text refós de la llei del Cadastre Immobiliari

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refòs de la llei reguladora d'Hisendes locals

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim Jurídic del Sector Públic

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)



  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25