Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 19/06/2019 | 19:30 h

TRÀMITS

Sol·licitud d'Inscripció al Registre HPO (Habitatge de Protecció Oficial)

L'HPO (Habitatge de Protecció Oficial) és un registre públic que serveix per accedir a un habitatge amb protecció oficial.

Un requisit imprescindible per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial és  estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

La inscripció en el registre dona dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial, d’acord amb els procediments establerts en el decret.

Una vegada inscrits, poden participar en els processos d’adjudicació aquells i aquelles sol·licitants que compleixin els requisits exigits i hi estiguin inscrits abans de l’inici del procediment d’adjudicació en qüestió. 


Qui ho pot sol·licitar?

S’hi pot inscriure qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya. Les persones individuals i les representants de les unitats de convivencia.

Termini de tramitació

Té caràcter permanent, sense terminis per tramitar la sol·licitud d’inscripció.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït

On es pot fer el tràmit?

Presencialment, a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres, de 16.30 h a 19 h

També es pot iniciar la tramitació on-line, adjuntant el model específic que teniu en aquest apartat, clicant aquí


Requisits i Documentació requerida

 • Ser major d’edat o estar emancipat
 • Tenir necessitat d’habitatge, segons el que preveu la normativa
 • Viure en un municipi de Catalunya; la residència s’acredita mitjançant l’empadronament en un municipi de Catalunya i és exigible, com a mínim, a la persona sol·licitant de la inscripció
 • Complir el límit d’ingressos màxims i mínims que estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial per a les persones adjudicatàries d’aquests habitatges
 • No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió
 • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment

  Els requisits exigits per ser inscrit en el registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el  període de vigència.

 

Documentació necessària

 • Sol·licitud degudament emplenada i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d’edat
 • Declaració responsable del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència signada
 • Fotocòpies del NIF/NIE
 • Fotocòpia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable
 • Certificat d’empadronament amb la indicació de la data d’alta
 • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d’ingressos, certificat INEM, etc.)

La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn, en cada cas, de la situació específica que calgui acreditar; per exemple, en el cas de persones separades o divorciades, cal d’aportar el conveni regulador i la sentència que l’aprova.

En les sol·licituds d’inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges Protegits dels afectats per la llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit. 


A tenir en compte

La inscripció en el Registre té una vigència de tres anys.


Òrgan responsable de la resolució

Territori i Medi Ambient

Vigència

La inscripció en el registre té una vigència de tres anys.

Normativa aplicable

Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge

Decret 13/2010, de 2 de febrer, del pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012

Ordre MAH/333/2010, de 7 de juny, per la qual es nomenen els membres de la comissió de reclamacions sobre habitatge protegit.

Instrucció, d'1 de febrer de 2010, envers la interpretació de la disposició transitòria del decret 106/2009

Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial

Reial decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula el pla estatal d'habitatge i rehabilitació 2009-2012

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim Jurídic del Sector Públic • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25