Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DISSABTE, 19/01/2019 | 17:55 h

TRÀMITS

Cita Prèvia per a la Renovació del DNI

El municipi d’Abrera acull periòdicament (excepte a l’estiu) una oficina mòbil d’expedició del DNI electrònic.

Aquest tràmit permet obtenir dia i hora per renovar el DNI, per caducitat, robatori o pèrdua. També en permet la renovació per canvi de domicili.

Per raons del sistema és necessari personar-se dos dies per completar el procés d’expedició del document: el primer dia serveix per recollir dades, empremta digital, fotografia, etc. i el segon dia es fa entrega del DNI i també del “pin” (en el cas de ser major d’edat), perquè conté la signatura digital.


Qui ho pot sol·licitar?

La cita la pot demanar qualsevol persona, però a la renovació del DNI s'hi haurà de presentar la persona interessada.
El DNI és obligatori des dels 14 anys, tot i que es pot obtenir abans, des de la inscripció del menor en el Registre Civil.

Cost de la tramitació

El preu de la tramitació del DNI és de 12 euros i s'han de portar exactes. Però serà gratuït per a famílies nombroses (s’ha d’acreditar) o per canvi de domicili si no ha caducat el DNI actual.

On es pot fer el tràmit?

 Per demanar hora:

-Presencialment al Departament d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost, només tardes de dimecres, de 16.30 h a 19 h

-Telefònicament: al número 93 770 03 25 

L'expedició del DNI es farà a la Casa de Cultura (carrer de Federico García Lorca, 17).


Requisits i Documentació requerida

Per a demanar cita, no cal aportar cap documentació. Tanmateix, a l’hora de fer el tràmit, el dia de la cita, segons el cas, cal aportar els documents indicats a continuació:

 

Per renovació:

 • DNI anterior
 • 12 € en efectiu (s’ha de portar aquesta quantitat  exacta)1
 • Fotografia actual en color (per a DNI)

Per pèrdua:

 • La denúncia prèvia de la pèrdua o sostracció
 • 12 € en efectiu (s’ha de portar aquesta quantitat exacta)1
 • 2 fotografies actuals en color (per a DNI)

Per canvi de domicili:

 • Volant d’empadronament (expedit amb una antelació màxima de tres mesos)
 • Fotografia actual en color (per a DNI)

(1) Gratuït per a famílies nombroses (s’ha d’acreditar) o en el cas de canvi de domicili si no ha caducat el DNI actual


A tenir en compte

Durant els mesos de juliol, agost i setembre, la Policia Nacional no oferirà el servei de DNI mòbil al nostre municipi. En cas d'urgència, per a l'obtenció o renovació del DNI, es pot sol licitar cita prèvia a la Policia Nacional, per telèfon, al 902 247 364, o bé per internet www.citapreviadnie.es


Unitat tramitadora

Oficina d'Atenció Ciutadana

Normativa aplicable

Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim Jurídic del Sector Públic 

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) • DNI

Documents

Enllaços d'interès

 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25